Uitkomsten Platform Hypotheken 2023

Ieder jaar staan bij het Platform hypotheken een aantal thema’s centraal. Met partijen in de financiële sector wordt dan gesproken over belangrijke ontwikkelingen en mogelijke oplossingen voor actuele knelpunten in de hypotheekverstrekking. Door samen met deze partijen oplossingen te bedenken voor actuele knelpunten in de woningmarkt, willen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hugo de Jonge) en Financiën (Steven van Weyenberg) voorzien in toegankelijke en verantwoorde financiering van koopwoningen.

Flexwoningen, erfpacht en schuldhulpverlening

De afgelopen twee jaar zijn er met de financiële sector vervolgstappen gezet in het uitwerken van de uitkomsten van het Platform hypotheken 2021. De ontwikkelingen hebben betrekking op de thema’s flexwoningen, erfpacht en schuldhulpverlening. Zo zijn bijvoorbeeld de eerste hypotheken voor verplaatsbare woningen verstrekt. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft begin 2023 nieuwe richtlijnen voor erfpacht opgesteld om de risico’s voor consumenten te beperken en aanbieders te helpen om verantwoorde producten aan te bieden. En de samenwerking tussen betrokken partijen op het gebied van schuldhulpverlening is als gevolg van het Platform hypotheken geïntensiveerd.   

Ouderen en starters

Centrale thema’s tijdens het Platform hypotheken 2023 waren de doorstroming van ouderen en de positie van starters op de woningmarkt. 

Ouderen

Steeds meer ouderen wonen in een koopwoning en willen bij een eventuele verhuizing doorstromen naar een andere koopwoning. Onder ouderen met een eigen woning leven specifieke woonvragen, bijvoorbeeld over de overwaarde van de woning of de invloed van het pensioen op de hypotheek. 

Vanuit het programma Wonen en zorg voor ouderen (W&ZO) zet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in op het realiseren van voldoende geschikte woningen voor ouderen, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Doorstromen naar een passende woning of het passend laten maken van de huidige woning vergroot niet alleen de mogelijkheden van goede zorg als dat nodig is, maar zorgt er ook voor dat ouderen een betere kwaliteit van leven krijgen. Eén van de actielijnen in het programma W&ZO is het informeren, ontzorgen en het verbeteren van ouderendoorstroming. Samen met de financiële sector is daarom op vrijdag 5 april het convenant ouderen en toekomstbestendig wonen ondertekend. Met dit convenant zetten betrokken partijen zich in om ouderen passend te kunnen laten wonen door hen goed te informeren over hun financiële woonmogelijkheden. In het convenant staan afspraken op het gebied van wonen, verhuizen en hypotheken. 

Starters

Voor veel starters is het nog steeds moeilijk om een betaalbare woning te vinden door schaarste van betaalbare woningen op de woningmarkt. Minister Hugo de Jonge (BZK) wil daarom onder andere meer betaalbare woonruimte creëren door het optoppen, transformeren en splitsen van woningen, en via hospitaverhuur. Om hospitaverhuur voor meer woningeigenaren mogelijk te maken bekijkt BZK welke knelpunten zich op dit moment voordoen en hoe deze weg te nemen. Tijdens het Platform hypotheken is gebleken dat sommige hypotheekverstrekkers terughoudend zijn met het verlenen van toestemming aan woningeigenaren voor hospitaverhuur door de risico’s bij een eventuele verkoop van de woning. BZK bereidt hiertoe een wetswijziging voor waarbij het huurcontract, in geval van hospitaverhuur, eenvoudiger kan worden beëindigd bij verkoop van de woning. Deze wetswijziging heeft tot doel hospitaverhuur een stimulans te geven en het voor starters in de koop- of huursector mogelijk te maken een eerste stap in hun wooncarrière te kunnen zetten. 

Platform hypotheken 2024

Eén van de thema’s voor Platform hypotheken 2024 is klimaatadaptatie. Uitgangspunt daarbij zal zijn hoe potentiële kopers beter te informeren over klimaatrisico’s en funderingsschade.