Lelystad bouwt leefomgeving van de toekomst met circa 15.000 nieuwe woningen in ZuiderC

Op 18 januari is in Lelystad de bestuursovereenkomst ondertekend voor de bouw van circa 15.000 woningen in het deelproject ZuiderC. Dit deelproject is onderdeel van de forse woningbouwopgave in de stad. ZuiderC is onderdeel van een de zeventien geplande grootschalige NOVEX woningbouwlocaties in Nederland. 

Van de circa 15.000 woningen die het project ZuiderC krijgt, is twee derde betaalbaar, 2.050 woningen hiervan worden in de eerste tranche gebouwd (sociale huur, middenhuur en betaalbare koop). Daarnaast wordt 30 procent van de woningen met minimaal 30 procent biobased materialen gerealiseerd. ZuiderC is hiermee een voorbeeld van schoon bouwen.

Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Het project ZuiderC in Lelystad is een mooi voorbeeld van bouwen aan de samenleving van de toekomst. Bouwen voor verschillende doelgroepen die samen één samenleving gaan vormen. Betaalbaar bouwen, biobased bouwen -zoveel mogelijk gebruik makend van bouwmateriaal dat groeit op het land-, van land tot pand dus. Én grootschalig. We gaan weer grootschalig bouwen zoals we dat vroeger deden in de Vinex-tijd. Omdat de Rijksoverheid eigenaar is van de grond, zitten we -met anderen- aan het stuur, ook op deze manier hernemen we de regie.”

600.000 woningen door grootschalige woningbouw

Om de woningbouwopgave in Nederland van 981.000 woningen te kunnen invullen zet het Rijk in op grootschalige woningbouw door heel Nederland. Dit is nodig vanwege het grote tekort aan woningen in een aantal regio’s waar de realisatie van alleen kleine en middelgrote locaties met goede betaalbare woningen onvoldoende zou zijn. In het voorjaar van 2022 heeft het kabinet, in overleg met betrokken medeoverheden, 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties aangewezen. Tot en met 2030 kunnen daar circa 288.000 woningen worden gerealiseerd, ongeveer dertig procent van de totale opgave. Na 2030 komen op dezelfde locaties nog eens ruim 300.000, dus in totaal 600.000 woningen. De provincie Flevoland heeft de ambitie om te groeien met 100.000 woningen waarvan twee derde betaalbaar.

Grond van het Rijk duurzaam ontwikkeld

De grootschalige locaties in de Flevopolder (Lelystad, Oosterwold en Pampus) zijn bijzonder, omdat het Rijk 80 procent van de grond in bezit heeft op deze locaties. Het doel is om met de ontwikkeling van ZuiderC de betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid (waaronder aanpak biobased) en leefbaarheid te borgen. Er is ruimte voor 40.000 woningen in heel Lelystad, waarvan 9.000 – 16.000 woningen in ZuiderC, waarvan in de eerste fase ongeveer 2.050 woningen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daarbij de opdracht om deze grond duurzaam te ontwikkelen.

Biobased bouwen

ZuiderC geeft Lelystad de kans om verder te groeien als hoofdstad van de nieuwe natuur. Het Rijk realiseert natuuraanleg en bouwt ook biobased. Zo bouwen is een zeer kansrijke methode om de milieu-impact van de landbouw, industrie en de bouw te verlagen. De uitstoot van CO2 is lager en er zijn minder niet-hernieuwbare grondstoffen nodig, omdat materialen steeds weer aangroeien. Daarnaast geeft biobased bouwen boeren perspectief op een duurzaam verdienmodel, terwijl bouwers over voldoende duurzame materialen kunnen beschikken.

Binnen de Flevopolders ontstaat nu een keten voor ontwikkeling, productie en toepassing van biobased bouw. Het startsein hiervoor is gegeven met de ondertekening van de bestuursovereenkomst. Dit jaar start in Almere Pampus ook het telen van vezelgewassen als productiemateriaal. Deze materialen komen uit de directe omgeving van lokale boeren. De toepassing van deze vezelgewassen is in de samenwerkingsovereenkomst en de verdere uitwerking met marktpartijen verankerd. Voor deze biobased keten wordt ook aansluiting gezocht bij de ‘Nationale aanpak Biobased Bouwen’ uit het programma Mooi Nederland. In de infrastructuur moet een substantieel aandeel van het materiaal biobased zijn.

Ontsluiting

De groei van het aantal woningen vraagt ook om een goede ontsluiting van het ov. Daarom is vastgelegd hoe de betrokken publieke partijen samenwerken aan een goede bereikbaarheid per ov, auto en fiets, de realisatie van nieuwe natuur in het gebied en de verbinding van het gebied met de bestaande natuur. In het ontwikkelperspectief NOVEX Lelylijn/Mirt, verwachte oplevering derde kwartaal 2024, wordt deze groei meegenomen. Daarnaast komen de provincie Flevoland en gemeente Lelystad met een aanvullend bereikbaarheidsonderzoek dat naar verwachting wordt opgeleverd in het tweede kwartaal van dit jaar.