Meer woningen door beter benutten van bestaande bebouwing

Veel mensen ervaren elke dag de gevolgen van het enorme tekort aan betaalbare woningen. Nu door veranderende economische omstandigheden nieuwbouwprojecten onder druk staan, moeten we alle zeilen bijzetten om de 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030 te realiseren. Een van de manieren waarop we dit doen is door creatief om te gaan met de bestaande bebouwing. Dit gebeurt nu nog op kleine schaal, terwijl de potentie groot is. Daarom komt er onder andere een programmatische aanpak voor optoppen. Dat schrijft Minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Het beter benutten van de bestaande bebouwing kan op verschillende manieren. Door meer woningen op bestaande woonruimte te realiseren, door het delen van een woning makkelijker te maken en door de doorstroming tussen woningen te bevorderen.

Door optoppen tot wel 100.000 woningen realiseren

De Minister kondigt een programmatische aanpak ‘Optoppen’ aan, met als doel optoppen op grotere schaal te stimuleren. Door het toevoegen van een extra woonlaag op het dak van een bestaand gebouw (optoppen) kunnen tot wel 100.000 woningen gerealiseerd worden, waarvan het grootste deel op daken van corporatiewoningen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Stec Groep. De komende tijd werkt het Ministerie, samen met corporaties, marktpartijen en medeoverheden deze aanpak uit. Denk daarbij aan het ontwikkelen van modulaire en gestandaardiseerde bouwproducten. “Juist nu de nieuwbouw het lastiger heeft, moeten we de bestaande woningvoorraad zo goed mogelijk benutten om zoveel mogelijk woonruimte te realiseren,”  aldus Minister De Jonge.

“Juist nu de nieuwbouw het lastiger heeft, moeten we de bestaande woningvoorraad zo goed mogelijk benutten om zoveel mogelijk woonruimte te realiseren,”

Veel potentie voor woningsplitsing

Ook het splitsen van woningen, het transformeren van bestaande gebouwen naar woningen en het plaatsen van microwoningen (een kleine, zelfstandige woning in de achtertuin) zijn manieren om meer woningen op dezelfde kavel te realiseren. Door woningen te splitsen, oftewel van één bestaande woning meerdere zelfstandige woningen maken, zijn in 2021 ongeveer 2200 woningen gerealiseerd. Maar de potentie is veel groter, tot wel tienduizenden woningen tot 2030. Door het opstellen van een ‘handreiking splitsen’ stimuleren we die gemeenten waar splitsen kan en wenselijk is, hier actief mee aan de slag te gaan.

Woningdelen laagdrempeliger

Er zijn in Nederland ruim 900.000 alleenstaanden die in een woning met drie of meer kamers wonen. Een woning delen kan voor veel mensen aantrekkelijk zijn. De Minister wil belemmeringen voor ouderen die willen samenwonen wegnemen. Daarvoor starten we een experiment ‘Woning delen’ waarbij de financiële en niet-financiële belemmeringen eerst inzichtelijk gemaakt worden om deze vervolgens weg te nemen. Hierbij kijken we onder meer naar de mogelijkheden die de experimenteerruimte van de Woningwet biedt.

Vervolg

De Minister informeert de Kamer eind dit jaar over de voortgang van het beter benutten van de bestaande bebouwing.