Actieprogramma wooncoöperaties en Cooplink

Het Actieprogramma wooncoöperaties, opgezet in samenwerking met Platform31, heeft zich in de eerste fase met name gericht op het vergroten van de bekendheid van wooncoöperaties bij huurders, gemeenten en corporaties. Het actieprogramma speelde daarnaast een belangrijke rol bij het vullen van een gereedschapskist met tools voor de oprichting van een wooncoöperatie.

Zo zijn standaardstatuten voor wooncoöperaties (verenigingen) opgesteld. Daarnaast is er ook een handreiking voor corporaties die ruimte willen bieden aan huurders die een beheercoöperatie wensen op te richten opgesteld. In een Kamerbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangegeven dat de focus in de nieuwe fase vooral moet liggen op het daadwerkelijk realiseren van initiatieven.

Tweede fase

De tweede fase van het actieprogramma toonde de grote belangstelling voor het realiseren van nieuwbouwprojecten voor speciale doelgroepen door het hele land, zowel bij initiatieven als gemeenten. Daarnaast willen enkele initiatieven bestaande gebouwen van de gemeente of woningcorporatie overnemen. Deze initiatieven worden op verschillende manieren professioneel ondersteund om de daadwerkelijke realisering ervan te bevorderen. Enkele initiatieven kwamen met deze ondersteuning verder in het proces naar realisering.

Cooplink (kennisnetwerk wooncoöperaties)

Cooplink is een organisatie die initiatieven bij het delen van kennis ondersteunt, zoals het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van kennisbijeenkomsten.