Wet goed verhuurderschap - Pools

For subtitels, press ''cc''. 

Pierwszego lipca wchodzi w życie
"Ustawa o Dobrym Gospodarzu"

Prawo to daje gminom więcej możliwości

ochrony najemców
przed niepożądanymi działaniami

ze strony właścicieli
nieruchomości i agentów najmu.

Ustawa wprowadza państwowy
standard "dobrego gospodarza".

Wynajmującemu nie wolno
dyskryminować najemcy.

Wynajmujący nie może odrzucić
najemcy na podstawie jego cech

niezwiązanych z wynajmem nieruchomości,

takich jak pochodzenie,
niepełnosprawność, orientacja seksualna.

Wynajmującemu
nie wolno zastraszać najemcy,

na przykład grożąc

zerwaniem umowy najmu lub odcięciem prądu.

Wynajmujący może pobrać kaucję w wysokości
maksymalnie dwóch miesięcy czynszu.

Wynajmujący nie może pobierać
nieuzasadnionych opłat za usługi.

Musi przedstawić najemcy
roczne zestawienie tych opłat.

Umowa najmu musi mieć formę pisemną.

Wynajmujący musi poinformować najemcę
o ogólnych prawach i obowiązkach

obowiązujących
w wynajmowanym lokalu.

Weźmy, na przykład, zasady
dotyczące rocznych podwyżek czynszu.

Najemca musi również wiedzieć, gdzie
zadawać pytania dotyczące nieruchomości.

Pośrednikom najmu nie wolno
pobierać podwójnych opłat za pośrednictwo.

Jeśli pośrednik wynajmu
pracuje dla wynajmującego,

nie może pobierać opłat
również od najemcy.

Nazywa się je również
kosztami kontraktowymi

lub opłatami administracyjnymi.

Jeśli wynajmujący wynajmuje
lokal pracownikowi migrującemu

obowiązuje dodatkowa zasada,
w myśl której umowa najmu

musi być odrębna
w stosunku do umowy o pracę.

Informacje, które
wynajmujący musi przekazać najemcy,

muszą być sporządzone w języku
preferowanym przez pracownika migrującego.

Jeżeli wynajmujący nie przestrzega
któregokolwiek z tych przepisów,

możesz to zgłosić w swojej gminie.

Każda gmina, począwszy
od pierwszego stycznia 2024, musi

mieć infolinię dla najemców.

Która może ci pomóc
w egzekwowaniu przepisów.

W uzupełnieniu tego standardu,

gminy mogą wydać pozwolenie
na wynajem w obszarach wrażliwych.

W przypadku wynajmu pracownikom migrującym

gminy mogą również
wydać pozwolenie na wynajem,

za pomocą którego mogą nałożyć wymagania
dotyczące standardu nieruchomości.