Financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen

Branchevereniging Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben overeenstemming bereikt over de contouren van een financiële herplaatsingsgarantie voor het realiseren van flexwoningen. Hier heeft de minister de Tweede Kamer 6 december over geïnformeerd. Deze garantieregeling zorgt voor het herplaatsen van flexwoningen, en mocht dat uiteindelijk niet mogelijk zijn een financiële compensatie om de investeringen te dekken. Op de Rijksbegroting is 220 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de herplaatsingsgarantie.

Ondersteuning bij herplaatsing

Gemeenten, corporaties en Rijk spannen zich maximaal in om flexwoningen een tweede en eventueel derde locatie te geven. Flexwoningen staan in de regel gemiddeld 10 tot 15 jaar op een locatie en worden daarna hergebruikt op een andere locatie. Dit is alleen vaak nog niet vastgelegd of in beeld. Omdat na die 10-15 jaar de investering niet is terugverdiend levert potentiële herplaatsing een financieel risico op voor gemeenten, corporaties of andere investeerders.

De herplaatsingsgarantie zorgt ervoor dat corporaties kunnen blijven investeren in flexwoningen. De garantiestelling voorziet in het vergroten van de kans dat de flexwoning een tweede en derde locatie krijgt. Daarbij moet eerst worden verkend of de woning herplaatst kan worden in de regio van de woningcorporatie. Wanneer dat niet mogelijk is, en het ook niet in een andere regio of in de provincie kan, zorgt het Rijk voor een marktmeester die landelijk de locaties, wensen van gemeenten en beschikbare flexwoningen bij elkaar brengt. Doordat alle partijen zich achter deze werkwijze scharen wordt de kans op een succesvolle herplaatsing vergroot.

Verdelen risico’s

Mocht de woning na deze stappen alsnog niet geplaatst kunnen worden dan volgt er een financiële compensatie. Binnen de financiële herplaatsingsgarantie zijn afspraken gemaakt over de verdeling van dit risico tussen betrokkenen. De verdeling is vastgesteld op 60% Rijk, 25% gemeente en 15% eigen risico voor de corporatie. De komende tijd wordt deze garantiestelling nader financieel-juridisch uitgewerkt.

Versnelling tijdelijke huisvesting

De tekorten op de huidige woningmarkt zijn en blijven vooralsnog groot. Een van de manieren om snel woningen te realiseren is het bouwen en plaatsen van flexwoningen. Om tot een versnelling van realisatie te komen heeft de minister naast de financiële garantiestelling al eerder maatregelen genomen. Zo is er de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting ingesteld en voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen is € 100 miljoen beschikbaar. Daarvan is op 15 november 25% toebedeeld, het overige deel volgt nog dit jaar. Aedes start binnenkort een inkoopopdracht voor minstens 8.000 flexwoningen. Zij zijn ook van plan deze vorm van gezamenlijke inkoop te herhalen als het effectief blijkt.

Kamerbrief over financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke huisvesting