08 februari Congres Flexwonen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Provinciehuis Utrecht

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

De provincie Utrecht kent een grote en urgente bouwopgave. Het lukt te veel mensen niet om een goede en betaalbare woning te vinden. Denk aan jongeren die uit huis willen, studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, arbeidsmigranten, net gescheiden mensen en starters op de woningmarkt. Dit zorgt voor lange wachtlijsten, extra hoge druk op de huisvesting en frustraties bij woningzoekenden. Deze situatie vraagt om actie.

Inmiddels heeft in de Provincie Utrecht een aantal gemeenten in nauwe samenwerking met woningcorporaties en leveranciers, flexwoningen gerealiseerd of is ermee bezig. Andere gemeenten zitten nog in de planvormingsfase of lopen juist tegen specifieke problemen aan. Denk hierbij aan het verkrijgen van draagvlak, een negatieve business case of onvoldoende capaciteit. Voor veel problemen zijn inmiddels middelen, handvatten en goede voorbeelden beschikbaar. Daarom hebben de provincie Utrecht, het ministerie van BZK/ Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 samen de handen ineengeslagen. Doel van dit congres is om deelnemers inzicht te geven in de verschillende manieren om flexwonen te realiseren en de ondersteuning die daarvoor beschikbaar is.

Voor wie? 

Het congres is bedoeld voor bestuurders, raads- en statenleden, gemeenten, woningcorporaties, aanbieders van flexwoonconcepten (bouwers, ontwikkelaars, bemiddelaars huisvesting, woningbeheerders), werkgevers- en uitzendorganisaties voor arbeidsmigranten, vertegenwoordigers van doelgroepen van flexwonen en alle overige vakgenoten die zich bezighouden met flexwonen.

Aanmelden?

Kijk voor meer informatie en aanmelding op versnellingwoningbouw.nl.