Verduurzaming door woningcorporaties

Woningcorporaties spelen, gezien hun positie op de woningmarkt, een belangrijke rol in het verduurzamen van de woningvoorraad in Nederland.  Dat blijkt ook uit het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving.

Die rol vervullen corporaties onder andere bij het realiseren van nul-op-de-meter-woningen door middel van renovatie en isolatie, het aansluiten van corporatiewoningen op warmtenetten en de installatie van zonnepanelen. Veel corporaties zijn daarin al goed op weg of lopen zelfs voorop.

Voortvarendheid

De grote opgave op het gebied van verduurzaming vraagt om voortvarendheid. Om corporaties te blijven stimuleren is het van belang dat de Woningwet hen daarvoor voldoende ruimte biedt en niet onnodig belemmert. Daarom wordt de regelgeving met betrekking tot verduurzaming van de sociale woningvoorraad verduidelijkt en op verschillende onderdelen aangepast.

Het is van belang dat corporaties over voldoende financiële armslag beschikken voor de verduurzaming van de woningen. Uit onderzoek naar de maatschappelijke opgaven en middelen van de corporaties bleek dat er op termijn een tekort ontstaat. Het volgende kabinet zal structurele oplossingsrichtingen kiezen ten aanzien van de disbalans tussen opgaven en middelen.