Vakantieparken

De vraagstukken rondom vakantieparken zijn complex en kennen veel verschillende invalshoeken. Vanuit ruimtelijk perspectief bieden vakantieparken zowel kansen als problemen. Je kunt kijken naar de toeristische ambities van de regio en de rol die vakantieparken daarin spelen.

Tijdelijk of permanent

Verder is soms ook sprake van tijdelijke of permanente bewoning op parken doordat zij aantrekkingskracht hebben op sommige bewoners. Of ze functioneren als een ‘uitwijkplekken’ op de woningmarkt voor (kwetsbare) mensen die nergens anders terechtkunnen. Maar ook de veiligheidssituatie van parken kan een punt van aandacht zijn: in sommige gevallen trekt de vaak afgelegen en afgeschermde locatie namelijk criminele praktijken aan.

Nationale woonagenda

De Nationale woonagenda uit 2018 is een van de acties uit het interbestuurlijk programma en richt zich op de aanpak van problematische situaties op de woningmarkt, waaronder de problematiek rondom de vakantieparken. Samen met gemeenten, provincies, parkeigenaren en andere partijen willen we zoeken naar (integrale) oplossingen. Voor initiatieven die bijdragen aan de afspraken in de actie-agenda vakantieparken is voor provincies 1,1 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2019-2020.

Tussentijdse evaluatie

De eerste tussenrapportage van de Actieagenda Vakantieparken (januari 2020) is op 5 februari 2020 gepubliceerd. Per pijler is gekeken of de acties zijn afgerond, lopend zijn of nog stil liggen. Er wordt terug- en vooruitgekeken.