Notificatieverplichtingen

Notificatieplicht onder de Dienstenrichtlijn

Indien een gemeente op basis van de Wet toeristische verhuur besluit om een registratieplicht, een nachtencriterium eventueel in combinatie met een meldplicht per verhuring en/of een vergunningplicht in te voeren, zal het deze maatregelen onder de Dienstenrichtlijn moeten notificeren bij de Europese Commissie. Dit kan via de online applicatie ‘Melding- en Notificatiesysteem (MND)’, die overheden stapsgewijs helpt bij het notificeren en melden van eisen aan dienstverleners. Meer informatie over dit systeem is hier te vinden op de website van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP).

Verbod advertenties zonder registratienummer en informatieplicht lokale wetgeving

De Wet bevat twee artikelen die op 1 juli 2021 in werking zijn getreden. Het betreft hier ten eerste artikel 23a, derde lid, waarin diensten van de informatiemaatschappij het verbod wordt opgelegd om advertenties zonder registratienummer te publiceren indien in de gemeente waar de woonruimte wordt aangeboden een registratieplicht geldt. Ten tweede betreft het artikel 23d, waarin diensten van de informatiemaatschappij de verplichting krijgen om aanbieders van woonruimte voor toeristische verhuur te informeren over de (lokaal) van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De reden voor deze latere inwerkingtreding is dat deze artikelen eerst bij de Europese Commissie en de EU-lidstaten moesten worden genotificeerd, omdat zij directe verplichtingen voor diensten van de informatiemaatschappij bevatten. De notificatieprocedure is succesvol doorlopen, en zijn daarom vanaf 1 juli 2021 van kracht.

Overgangstermijn voor bestaande aanbieders en digitale platforms

Artikel 51, eerste lid van de Wet toeristische verhuur van woningen dat gaat over de overgangstermijn voorziet op het moment dat de gemeenteraad een registratieplicht heeft ingesteld in een overgangstermijn van zes maanden. Die geldt, volgend uit dat artikel, specifiek voor aanbieders die hun woonruimte al voor de inwerkingtreding van de registratieplicht aanboden (bestaande aanbieders). Strikt genomen spreekt het artikel niet over een overgangstermijn voor digitale platforms. Echter is het gezien de wettelijke verplichtingen die voor hen volgen uit deze wet redelijk dat ook voor hen de overgangstermijn van zes maanden geldt, aangezien zij immers hun systemen moeten aanpassen aan de regelgeving die lokaal wordt ingesteld. Daarom wordt artikel 51 op dit punt aangepast bij de wijziging van de Huisvestingswet 2014 welke naar verwachting in zal gaan op 1 januari 2023.