Aanpak excessen toeristische verhuur

Gemeenten die last hebben van de negatieve bijverschijnselen van toeristische verhuur van woningen, kunnen in hun handhaving gebruikmaken van een handreiking, opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Handreiking toeristische verhuur

Verhuur van woningen aan toeristen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Overlast, verdringing op de woningmarkt en gevaar voor de brandveiligheid zijn ongewenste neveneffecten hiervan. Gemeenten willen beter kunnen toezien op de woningverhuur. Daartoe worden aanpassingen in de Huisvestingswet 2014 voorgesteld, die op 15 maart 2019 in consultatie gaan. Om gemeenten te helpen met de toepassing van het huidige juridisch instrumentarium, is een handreiking ontwikkeld.

Handhaving is lokaal maatwerk

Met name voor gemeenten met een kleiner handhavingsbudget is het een hele klus om alle relevante bepalingen scherp in beeld te krijgen. Deze handreiking komt gemeenten tegemoet.

Een gemeente beslist zelf welke instrumenten uit de handreiking ze wil inzetten, afhankelijk van de mate waarin toeristische verhuur in de betreffende gemeenten leidt tot overlast of andere ongewenste effecten.