Handreiking voor bepalen van stikstofdepositie bij woningbouwprojecten

Update 01-07-2022: De handreiking ‘Woningbouw en AERIUS' is niet meer beschikbaar. Onderstaande informatie is ter kennisgeving.

Vervolg oorspronkelijke bericht (04-02-2020)

Om vergunningaanvragers te helpen stelt het Rijk de handreiking ‘Woningbouw en AERIUS’ beschikbaar. Deze handreiking helpt initiatiefnemers, gemeenten en provincies om de stikstofdepositie van woningbouwprojecten in kaart te brengen.

De algemene conclusie is dat bij maximaal 50 laagbouwwoningen, gebouwd op zandgrond op minimaal 7 km afstand van een Natura 2000-gebied, de stikstofdepositie onder gemiddelde omstandigheden 0,00 mol/ha/jaar is. Voor projecten met een stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar hoeft geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. In de andere gevallen op kortere afstand van een Natura 2000-gebied en/of voor de bouw van meer woningen waarbij de depositie mogelijk hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar is alsnog een AERIUS berekening nodig.

Disclaimer

Op 15 oktober 2020 is Aerius geactualiseerd, het betreft een jaarlijkse actualisatie van de rekenmethodiek. Het kan daardoor voorkomen dat de afstanden in de ‘Handreiking woningbouw en Aerius’, niet meer overeenkomen. Het ministerie van BZK bekijkt op dit moment of nader onderzoek noodzakelijk is.