Spelers op de woningmarkt

Als ministerie opereren we niet alleen. Er zijn veel partijen die een rol spelen bij het wonen en met wie we samenwerken om alle woonopgaven te kunnen realiseren. Op deze pagina daarom een overzicht met links naar de websites van organisaties met wie we als ministerie regelmatig aan tafel zitten.

Huiseigenaren

Vereniging Eigen Huis

De onafhankelijke vereniging voor huiseigenaren of mensen die een huis willen kopen en of hebben gekocht. Dit doet zij als belangenbehartiger, dienstverlener en woningexpert.
www.eigenhuis.nl

Stichting VvE Belang

Belangenorganisatie voor VvE’s en appartementseigenaren. Biedt voorlichting en ondersteuning aan VvE’s.
www.vvebelang.nl

NederlandVVE.nl

Een online VvE kennisplatform voor VvE-besturen en appartementseigenaren.
www.nederlandvve.nl

Huurders

Woonbond

De Woonbond is de landelijke vereniging van huurders, met als belangrijkste doelstelling het verbeteren van de positie van huurders. Anno 2018 zijn er ruim 1,6 miljoen huishoudens aangesloten bij de Woonbond. Hiermee vertegenwoordigt de bond meer dan de helft van alle huurders in Nederland.
www.woonbond.nl
 

Bouwbedrijven

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Ze verenigt 4300 kleine en grote bedrijven, behartigt de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau en maakt zich hard voor vernieuwing in de bouw en infra. Ook adviseert ze haar leden over hun bedrijfsvoering.
www.bouwendnederland.nl

Economisch instituut voor de bouw (EIB)

Het EIB is een onderzoeksbureau in de bouw. Op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze beantwoordt ze economische en sociale vraagstukken over de bouw en gebouwde omgeving. Onderzoeksresultaten van het EIB helpen de bouwsector keuzes maken.
www.eib.nl

WoningBouwersNL

WoningBouwersNL is een vereniging van woningbouwspecialisten in Nederland. Sinds 1932 bundelt WoningBouwersNL de krachten en delen ze de kennis van ruim 85% van de Woningbouwers (projectontwikkelaars en woningbouwers) in Nederland.

Zij hebben de expertise, het inzicht en het innovatieve vermogen om met oplossingen te komen voor het woningtekort en alle vraagstukken die daar omheen hangen. Van het energievraagstuk tot klimaatadaptatie. Ze maken zich sterk voor een gevarieerd aanbod aan nieuwbouwwoningen, zodat iedere woningzoekende, jong of oud, alleenstaand of samenwonend, student of senior, gezin of woongroep een fijne betaalbare plek kan vinden. Nu en in de toekomst.
http://www.woningbouwersnl.nl/

De Bouwcampus

De Bouwcampus is een stichting die zich inzet om innovatie in de bouwsector te versnellen en andere vormen van samenwerken te stimuleren. Het is een initiatief van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, TU Delft, de G4- en het G40-Stedennetwerk om bij te dragen aan vernieuwing van de gehele bouwsector, zowel op gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. De Bouwcampus is tevens een gebouw in Delft dat functioneert als een neutrale ontmoetingsplek waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken.
www.bouwcampus.nl

De Bouwagenda

De Bouwagenda is een initiatief van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, dat innovatie en vernieuwing in de bouwsector wil versnellen en nieuwe vormen van samenwerking stimuleren. Daarbij richten ze zich vooral op verduurzaming van de infrastructuur, woningbouw en de gebouwde omgeving door partijen bij elkaar te brengen met concrete praktijkopgaven.
www.debouwagenda.com

Bouwactueel

Een website ontwikkeld door Bouwend Nederland en het EIB met daarop informatie voor bouwbedrijven, zoals een benchmark met andere bouwbedrijven en de meest actuele ontwikkelingen in de bouwsector.
www.bouwactueel.nl

Gemeenten

VNG

De VNG behartigt de belangen van alle 380 gemeenten in Nederland. Tevens deelt zij kennis en adviseert zij gemeenten.
www.vng.nl

G40

Het G40-Stedennetwerk is een netwerk van 40 (middel)grote steden in Nederland, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan. Doel van dit netwerk is gezamenlijke kennisontwikkeling en lobby. De G40 kent drie pijlers (Sociaal, Fysiek, Economie) en themagroepen op bestuurlijk en ambtelijk niveau.
www.g40stedennetwerk.nl

G4

De vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) komen in G4-verband regelmatig bijeen. Grootstedelijke vraagstukken en oplossingen worden gedeeld en de verdieping wordt gezocht.

M50

M50 Middelgrote Gemeenten is een netwerk van middelgrote gemeenten die vaak een centrumfunctie in de regio vervullen, stedelijke problematiek kennen en een vergelijkbare schaal hebben. M50 zorgt voor belangenbehartiging en kennisontwikkeling en -deling.
www.middelgrotegemeenten.nl

P10

Dit is het samenwerkingsverband van de 17 grootste plattelandsgemeenten. Zij hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek.
www.p10.nl

Institutionele beleggers

Vereniging van institutionele beleggers in Nederland (IVBN)

IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren. IVBN telt 32 leden, waarvan er 17 in woningen beleggen.
www.ivbn.nl

Holland Property Plaza (HPP)

Holland Property Plaza richt zich op internationale interesse in Nederlands vastgoed. Doel is de promotie van Nederlands vastgoed en stedelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Leden zijn zowel private investeerders als publieke organisaties (zoals gemeenten).
www.hollandpropertyplaza.eu

Leegstandbeheerders

De Vereniging Leegstandbeheerders (VLBN)

Sinds februari 2018 vormen 15 van de 21 leegstandbeheerders met het KLB keurmerk de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland. Hierdoor is een professionele en transparante branchevereniging gerealiseerd die openstaat voor alle bedrijven die op professionele wijze leegstand beheren in Nederland. Leden zijn: Ad Hoc, Camelot, H.O.D., Dé Vastgoedbeschermer, VPS Nederland en Zwerfkei Tijdelijk Beheer, Gapph, De Kabath en Bewaakt en bewoond. Daarnaast hebben CTMabc, VoorkomLeegstand, Interveste Beheer, stichting Atelierbeheer SLAK, Prevenda en Alvast zich als aspirant lid aangemeld.
www.vlbn.nl
 

Makelaars

NVM

De NVM is de grootste Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen. Ze is in 1898 opgericht en is actief in alle marktsegmenten. De NVM heeft ongeveer 4100 aangesloten makelaars en taxateurs.
www.nvm.nl

VBO Makelaar

VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor ruim 1100 makelaars. Ook de VBO is werkzaam over de volle breedte van de onroerend goed.
www.vbo.nl

Vastgoedpro

Vastgoedpro is een beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessionals. Zij richt zich op de individuele beroepen binnen de sector (makelaars, taxateurs) om haar 700 leden te ondersteunen.
www.vastgoedpro.nl

Particuliere verhuurders

Vastgoed Belang

Vastgoed Belang is de branchevereniging voor particuliere vastgoedbeleggers, die sinds 1894 strijdt voor een aantrekkelijk speelveld, waarin particuliere beleggers in vastgoed een eerlijk rendement kunnen behalen. Zes regionale afdelingen, de sectie Ondernemende Particuliere Beleggers (OPB) en de stichting Professioneel Platform Vastgoed.nl (PlatformPV.nl) functioneren als de voelsprieten van devereniging Vastgoed Belang. De afdelingen spelen een belangrijke rolbij de regionale en lokale belangenbehartiging. De sectie OPB is eennetwerk voor beleggers die elkaar opzoeken om samen te ondernemenen kennis te delen. De centrale organisatie (het bureau) en PlatformPV.nl concentreren zich vooral op nationale belangenbehartiging.
www.vastgoedbelang.nl
 

Pensioenfondsen

Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle 250 Nederlandse pensioenfondsen. Samen beheren zij 1200 miljard euro.
www.pensioenfederatie.nl
 

Projectontwikkelaars

NEPROM, vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen

De NEPROM bestaat sinds 1974 en stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. De NEPROM kent begin 2018 63 leden afkomstig van verschillende bloedgroepen, waaronder zelfstandige ontwikkelaars en ontwikkelaars gelieerd aan bouwondernemingen, beleggers, woningcorporaties en andere bedrijven. De leden van de NEPROM zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor meer dan 50 procent van de jaarlijkse woningproductie voor de markt en voor een zeer groot deel van het (her)ontwikkelde commerciële vastgoed.
www.neprom.nl
 

Provincies

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het IPO behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Het biedt tevens een platform voor het stimuleren van innovatie en kennisuitwisseling.
www.ipo.nl
 

Woningcorporaties

Aedes vereniging van woningcorporaties

Aedes behartigt de belangen van woningcorporaties in Den Haag, Brussel en de regio, ondersteunt haar leden bij hun taken en biedt een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting. Aedes-leden moeten zich houden aan de ‘Governance code’ en kunnen meedoen aan de Aedes Benchmark waarin corporaties onderling worden vergeleken.
www.aedes.nl

Autoriteit Woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Zij houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer en kan sancties opleggen aan woningcorporaties, zoals een boete of het aanstellen van een toezichthouder. Daraanaars rapporteert de Autoriteit Woningcorporaties ook over de financiële situatie van de sector als geheel.
www.ilent.nl/sectoren/autoriteit-woningcorporaties

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

Nederland kent een in de Woningwet ingebed visitatiestelsel voor woningcorporaties. Visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van corporaties in de lokale context. Met aanknopingspunten voor verbetering en samenwerking.  Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) ontwikkelt en beheert de methodiek en ziet toe op de kwaliteit van deze visitaties.
www.visitaties.nl