Betere kansen voor huurders om corporatiewoning te kopen

Huurders krijgen meer kans om een corporatiewoning te kopen. Er verschijnt een aanpassing van de wettelijke verkoopregels voor corporaties. Ook komt er een leidraad voor corporaties voor de verkoop van woningen aan huurders. Dat schrijft Hugo de Jonge, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat hier om een uitwerking van de afspraken in het coalitieakkoord en de Nationale Prestatieafspraken Woningcorporaties. Die afspraken zijn gemaakt in ruil voor de afschaffing van de verhuurderheffing.

Aanpassing verkoopregels

In het Besluit Toegelaten instellingen 2015 staan de door de minister aangepaste wettelijke verkoopregels voor corporaties. Als een woningcorporatie wil verkopen, biedt zij de woningen allereerst aan de zittende huurder en vervolgens aan andere huurders van de corporatie voordat deze in de vrije verkoop gaan. De aangepaste aanbiedingsplicht gaat gelden voor eengezinswoningen uit de DAEB-tak.

Het initiatief tot verkopen blijft bij de corporatie, maar de minister schrijft dat hij corporaties wil stimuleren om meer van hun woningen aan doorstromers en starters te verkopen.

Leidraad voor verkoop woningen

Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties, publiceert een leidraad voor corporaties voor de actieve sturing op verkoop van woningen aan hun huurders. De leidraad biedt corporaties concrete aanbevelingen, overwegingen en handvatten over het maken van keuzes bij het verkoopbeleid. Hij is in samenwerking met de Woonbond ontwikkeld.

Daarnaast stimuleert de leidraad dat corporaties hun verkoopbeleid nadrukkelijker ten dienste van volkshuisvestelijke doelen gaan benutten, zoals voor de doorstroming in de sociale huur.

Wooncarrière in eigen wijk

De toepassing van de leidraad en de wijziging van de verkoopregels hebben een paar gevolgen, schrijft de minister. Het aanbod aan koopwoningen voor lagere en middeninkomens neemt hierdoor toe, huurders van corporaties kunnen een wooncarrière maken in de wijk en middeninkomens blijven behouden voor deze wijken. Bovendien draagt de verkoop aan andere huurders van de corporatie bij aan doorstroming in de corporatiesector, omdat er een woning vrij komt voor iemand op de wachtlijst. De financiële opbrengsten worden geïnvesteerd in nieuwbouw en verduurzaming.

De Kamerbrief bevat de verruimende maatregelen voor corporaties om gronden te kopen. Ook gaat minister De Jonge in op de praktijkafspraken die hij met partijen maakte over de periode na de opschorting van de marktverkenning voor corporaties. Daarnaast geeft de brief de stand van zaken van het woonwagen- en standplaatsenbeleid weer en de invullingen van de toezeggingen.

Nationale prestatieafspraken

In juni 2022 sloot minister De Jonge met Aedes, de Woonbond en VNG de Nationale Prestatieafspraken voor de volkshuisvesting. Door de afschaffing van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa €1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Dit geld wordt ingezet voor onder andere huurmaatregelen in het kader van betaalbaarheid, het verdubbelen van de bouwproductie van sociale huurwoningen, verduurzaming en leefbare, veilige en sociale wijken.