Start internetconsultatie ingebruiknamebesluit Besluit bouwwerken leefomgeving

Bouwwerken moeten veilig, gezond, bruikbaar en duurzaam zijn. De regels hiervoor staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) regelt vanaf 2024 de controle op deze regels. Mede op verzoek van de Eerste Kamer wordt voorgesteld om het Bbl aan te passen, zodat gemeenten in specifieke gevallen kunnen besluiten dat een bouwwerk zonder formele gereedmelding toch in gebruik mag worden genomen. In de Kamerbrief van 18 december 2023 heeft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hugo de Jonge beide Kamers geïnformeerd over de voorgestelde wijziging. De internetconsultatie hierover is van start gegaan.

Gereedmelding en het ingebruiknamebesluit

De Wkb regelt voor bouwwerken in gevolgklasse 1 (eenvoudige bouwwerken, zoals eengezinswoningen) dat een bouwwerk gebouwd wordt onder kwaliteitsborging. Dit betekent dat een bouwwerk pas in gebruik mag worden genomen na een formele gereedmelding bij de gemeente. Onderdeel van deze gereedmelding is een verklaring van een kwaliteitsborger waarin staat dat het bouwwerk aan de regels voldoet.

Voorgestelde wijzigingen

Het regelen van een ingebruiknamebesluit. Door deze voorgenomen wijziging kan het bevoegd gezag besluiten om een bouwwerk toch in gebruik te nemen als de verklaring van de kwaliteitsborger ontbreekt. De gemeente kan dit zogenoemde ingebruiknamebesluit alleen nemen onder strikte voorwaarden: De kosten voor het herstellen van een gebrek zijn zeer hoog in vergelijking met de ernst van dat gebrek. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleine afwijkingen ten opzichte van de afmetingen van ruimten in het bouwwerk. Is het herstel naar de mening van de eigenaar of aannemer niet mogelijk of disproportioneel, dan kan deze partij de gemeente (gemotiveerd) verzoeken om gebruik toch toe te staan.

Tegelijk met dit voorstel wordt een andere wijziging in het Bbl ter consultatie voorgelegd: Het verduidelijken van de samenhang tussen de vergunningplicht, vergunningvrije bouwactiviteiten en de meldingsplicht in het Bbl.

In de huidige regels is onvoldoende duidelijk dat vergunningvrije activiteiten niet meldingsplichtig zijn. De wijziging zorgt voor een duidelijke toelichting op deze regel.

Internetconsultatie

De wijzigingen zijn afgestemd met een brede klankbordgroep van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en met het Overlegplatform Bouw (OPB). De internetconsultatie is gestart op 26 maart en loopt tot en met 23 april 2024.

Geïnteresseerden kunnen reageren op het voorgestelde ingebruiknamebesluit en de toelichting vinden. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties beoordeeld en waar mogelijk verwerkt. Het voornemen is om de gewijzigde wetgeving voor de zomer van 2024 aan de Tweede Kamer voor te leggen.