Besluit bouwwerken leefomgeving zorgt voor verbetering op 4 punten

Minister De Jonge heeft op 12 juni een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. Op 4 punten wordt het Bbl verbeterd.  

1. Meer uniformiteit in bouwregels om fabrieksmatige bouw te bevorderen

Op het gebied van landelijke eisen voor energie- en milieuprestaties bij nieuwbouw vervalt de mogelijkheid voor gemeenten om hogere eisen te stellen aan de energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw. Dit wordt gedaan om de woningbouw te versnellen. Landelijke eisen, die voor alle partijen het minimumniveau vormen, maken namelijk grootschalig industrieel bouwen beter mogelijk. Verdere landelijke aanscherping van de milieuprestatie-eis is voorzien in 2025. Bij de energieprestatie-eis is dit vanaf 2026.

Tegelijkertijd is inmiddels overleg gestart met de bouwsector en medeoverheden over de wijze waarop innovatie op het terrein van duurzaamheid in de woningbouw geregisseerd kan plaatsvinden. Daarbij is het van belang focus te houden op het bouwtempo, de bouwkosten en het aantal benodigde woningen in Nederland.

2. Doorvalveiligheid

Mede naar aanleiding van een dodelijk ongeval door een val door het raam in Amsterdam (2021) wordt een eigenaar bij verhuur van de woning verplicht om doorvalbeveiliging aan te brengen. Dit geldt als in een huurwoning de kozijnen met ramen worden vervangen. In oude woningen zijn lage vensterbanken tot 60 cm toegestaan. Mogelijk is er ook enkel glas aanwezig. Hierdoor is het risico dat mensen door het raam vallen groter. Bij deze ramen moet een doorvalbeveiliging komen van ten minste 85 cm. Bij nieuwe woningen geldt een wettelijk verplichte hoogte van 85 cm voor vensterbanken waarbij altijd dubbel glas in het raam zit. Er is dan een lager risico op een valongeluk.

Daarnaast heeft het ministerie van BZK samen met landelijk verhuurdersorganisaties een flyer over doorvalbeveiliging gemaakt. Verhuurders kunnen deze flyer gebruiken om hun huurders te attenderen op de risico's om uit of door ramen te vallen.

3. Verbod loden leidingen

Er komt een verbod op loden waterleidingen in bestaande huurwoningen, basisscholen en kinderdagverblijven. In het verleden zijn loden leidingen al uit veel woningen en gebouwen vervangen. Al eerder werden maatregelen getroffen specifiek voor ‘kindlocaties’ en huurwoningen omdat de Gezondheidsraad had geconstateerd dat lood in water schadelijk is voor baby’s en kinderen. Maar ook voor volwassenen is de schadelijkheid groter dan verwacht. Het huidige verbod wordt gezien als sluitstuk van deze vervanging. 

4. Brandveiligheid

De eisen voor de brandveiligheid van gevels van nieuwe hoge gebouwen worden aangescherpt naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower in Londen (2017) en adviezen hierover van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwregelgeving (ATGB). Verder worden de brandveiligheidseisen voor het gebruik van vluchtroutes in woongebouwen verduidelijkt op advies van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rapport naar aanleiding van de flatbrand in Arnhem (2020).