Veelgestelde vragen – Programma Een thuis voor iedereen

Op deze pagina geven we antwoord op veelgestelde vragen over het programma.

Wat houdt het programma ‘Een thuis voor iedereen’ in?

Het programma ‘Een thuis voor iedereen’ heeft als doel te zorgen voor: voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen, met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. Om dit doel te realiseren maken rijk, provincies, gemeenten en woningcorporaties afspraken over het bouwen van woningen, de toewijzing van deze woningen aan aandachtsgroepen en de zorg en ondersteuning die deze groepen nodig hebben.

Wat wordt er bedoeld met aandachtsgroepen op de woningmarkt?

Sommige mensen hebben minder kans bij het vinden van passende woonruimte. Omdat ze zich in een kwetsbare situatie bevinden, afhankelijk zijn van extra zorg of begeleiding, of omdat zij hun leven (opnieuw) moeten opbouwen. Bijvoorbeeld dak- en thuisloze mensen, mensen met een sociale of medische urgentie en statushouders. Ook zijn er groepen die minder of geen behoefte hebben aan zorg en ondersteuning maar wel specifieke woonwensen hebben, zoals arbeidsmigranten, woonwagenbewoners en studenten. Het programma ‘Een thuis voor iedereen’ richt zich op al deze doelgroepen.

Welke aandachtsgroepen zijn er?

  • Statushouders
  • Mensen met sociale en/of medische urgentie
  • Mensen die uitstromen uit een intramurale (zorg)instelling
  • Dak- en thuisloze mensen
  • Arbeidsmigranten
  • Studenten
  • Woonwagenbewoners
  • Ouderen

Wat gaat er concreet gebeuren?

Voor het programma ‘Een thuis voor iedereen’ slaan de ministeries BZK, VWS, JenV, SZW, OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 de handen ineen om de huisvestingsproblematiek voor aandachtsgroepen integraal aan te pakken volgens vier actielijnen:

Waar kan ik terecht voor ondersteuning en vragen?

We richten een ondersteuningsstructuur op om gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij de uitvoering van het programma.

Op deze webpagina komt alle informatie te staan voor professionals bij gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties over het programma ‘Een thuis voor iedereen’. Bijvoorbeeld handreikingen over de huisvesting van specifieke aandachtsgroepen, informatie over financiële regelingen en evenementen waar kennis uitgewisseld kan worden. Ook ontwikkelen we een innovatieprogramma en stellen experts beschikbaar om gemeenten praktisch te ondersteunen. Daarnaast werken we aan een regeling om de personele capaciteit bij gemeenten te vergroten.

Voor de laatste ontwikkelingen raden wij u aan om deze webpagina goed in de gaten te houden.

Contact

Heeft u een praktische vraag of wilt u doorverwezen worden naar een expert, dan kunt u mailen naar: postbus.mcbzk@minbzk.nl