Ondersteuning en expertise

Gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties kunnen informatie ontvangen en ondersteuning  krijgen bij de aanpak van de woonzorgopgave. In het onderstaand overzicht vind je de belangrijke thema’s en contactgegevens.

Volkshuisvestingsprogramma

Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen van de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO) ondersteunt gemeenten bij het opstellen van een volkshuisvestingsprogramma (aandachtsgroepen en ouderen). Dat kan op inhoud, op het proces en de organisatie zijn. Ook helpt het team bij de data-analyse, het maken van prognoses, de uitvoeringsagenda, prestatieafspraken en samenwerking.

Stuur je vraag per mail naar: wonenzorg@rvo.nl.

Woningbouw

Gemeenten (woningbouw)
Het Expertteam woningbouw van de RVO helpt bij knelpunten in de woningbouw, bij gebiedsontwikkeling, met transformatie van vastgoed en tijdelijke woonoplossingen zoals flexwonen en vakantieparken. 

Stuur je vraag per mail naar: woningbouw@rvo.nl

Woningcorporaties (nieuwbouw)
De Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties van RVO werkt samen met woningcorporaties, gemeenten en het Rijk. De Taskforce is opgericht om de bouw van 150.000 sociale huurwoningen en 10.000 flexwoningen te ondersteunen. Daarbij helpen ze de knelpunten te doorbreken, die het bouwen van deze woningen in de weg staan.

Voor ondersteuning kun je mailen naar nieuwbouwwoningcorporaties@rvo.nl.

Flex- en transformatiewoningen

  • Gemeenten kunnen zich aanmelden voor de zogeheten Versnellingskamers Flexwonen . In een versnellingskamer wordt op een gestructureerde wijze stap voor stap toegewerkt naar een haalbaar en gedragen flexwonenconcept.
  • De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting helpt bij de realisatie van flexwoningen of transformatieprojecten. Zo kan de taskforce ondersteunen bij het opstellen van investeringsvoorstellen en haalbaarheidsstudies voor beoogde projecten. Ook kunnen ze ondersteunen bij besluitvormingsprocessen en bij de uitvoeringsfase van gemeenten en betrokken partijen.
  • Het Expertiseteam Flexwonen helpt om betere huisvesting tot stand te brengen voor arbeidsmigranten, woonwagenbewoners en alle andere spoedzoekers die behoefte hebben aan snel beschikbare, betaalbare woonruimte.

Samenwerking

  • Het Platform sociaal domein van de VNG biedt overzicht, kennis en advies en de continuïteit om de samenwerking tussen rijk, gemeenten en samenwerkingspartners te bevorderen.
  • Platform ZorgSaam Wonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein staat centraal.

Aandachtsgroep  arbeidsmigranten

Het ondersteuningsteam van de VNG helpt gemeenten bij het verkrijgen van inzicht in het vraagstuk arbeidsmigranten, het delen van kennis, het opzetten van regionale samenwerking en het leggen van contacten met netwerkpartners. Daarnaast wordt in werkgroepen kennis verder ontwikkeld op onder andere het gebied van huisvesting, zorg en welzijn, registratie en handhaving en toezicht. Deze kennis wordt gedeeld in publicaties en/of handreikingen aan gemeenten.

Het ondersteuningsteam is te bereiken via arbeidsmigranten@vng.nl.