Versnellingskamers Flexwonen

Gemeenten kunnen zich aanmelden voor de zogeheten Versnellingskamers Flexwonen. In een versnellingskamer wordt op een gestructureerde wijze stap voor stap toegewerkt naar een haalbaar en gedragen flexwonenconcept.

Deze versnellingskamers maken onderdeel uit van de maatregelen uit de Stimuleringsaanpak Flexwonen en worden in samenspraak met de provincies per gemeente of regio georganiseerd. De organisatie en begeleiding is in handen van het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanmelden versnellingskamers

Flexwonen kan het verschil maken voor mensen die snel huisvesting nodig hebben maar daar niet jaren op kunnen wachten. Denk aan jongeren, studenten, mantelzorgers, dak- en thuislozen, statushouders en arbeidsmigranten. Het zorgt ervoor dat je snel een dak boven je hoofd hebt als je gaat studeren of werken in een andere omgeving en dat je niet verder in problemen terecht komt na bijvoorbeeld een scheiding, ziekte of ontslag. Wilt u een meer visuele uitleg over het onderwerp flexwonen? Bekijk dan onderstaande animatievideo.

Wilt u als gemeente meedoen met de versnellingskamers voor flexwonen? Meld u dan bij uw provincie of stuur een e-mail naar flexwonen@minbzk.nl.

Onze samenleving wordt dynamischer.
En daarmee veranderen ook onze woonbehoeften.
Mensen verhuizen vaker, ook over landsgrenzen heen, ze hebben andere soorten relaties maar wonen ook vaak alleen en gaan flexibeler om met werk.
Deze dynamiek betekent dat de woonvraag van bijvoorbeeld studenten, jongeren, arbeidsmigranten, statushouders, mantelzorgers en gescheiden mensen onvoorspelbaar is.
Zij hebben soms plotseling en dan ook dringend woonruimte nodig.
De huidige woningmarkt speelt hier nog onvoldoende op in.
Dit kunnen we oplossen met flexwoningen. 
Dit zijn woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar, splitsbaar of aanpasbaar zijn.
Daarbij kan zowel de bewoning, de locatie, als de woning zelf een tijdelijk karakter hebben.
Met flexwonen kan een gemeente schommelingen in bevolkingsaantallen beter opvangen.
Bij een piek kunnen snel woningen bijgebouwd worden.
Bij verwachte krimp kunnen tijdelijke flexwoningen toekomstige leegstand voorkomen.
En door bijvoorbeeld jongeren en statushouders samen in huisvesting te voorzien, bestrijdt flexwonen eenzaamheid en bevordert het integratie.
Gemeenten hebben een sleutelrol.
Zij bepalen hoe hoog de nood is en wijzen geschikte locaties aan.
Daarna maken ze afspraken met de betrokken partijen over de uitvoering.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt samen met provincies een aanpak uit om projecten voor nieuwe flexwoningen te versnellen en versoepelt ook de regelgeving.
Gemeenten mogen bijvoorbeeld voor langere tijd afwijken van bestemmingsplannen.
Voor een goed functionerende woningmarkt is flexibiliteit nodig en biedt flexwonen een uitkomst.
Heb je goede ideeën voor een nieuw project of zoek je ondersteuning?
Neem dan contact op met je provincie of mail naar flexwonen@minbzk.nl.
En kijk voor meer informatie op woningmarktbeleid.nl.

Lokaal maatwerk

Voor de totstandkoming van meer flexibele woningvoorraad zijn concrete plannen en afspraken nodig tussen een gemeente en (vele) andere partijen. Een versnellingskamer is bedoeld om de gezamenlijke planvorming te bespoedigen en de benodigde samenwerking tussen de betrokken partijen een vliegende start te geven.

Zo moeten er bijvoorbeeld keuzes gemaakt worden over:

 • de geschiktheid en beschikbaarheid van (tijdelijke) locaties;
 • het type woningen (zoals verplaatsbaar, transformatie, zelfstandig/onzelfstandig);
 • de kwaliteit van de woningen (zoals omvang, uitstraling, duurzaamheid);
 • het aantal woningen;
 • de doelgroepen en het toewijzingsbeleid;
 • het type huurcontract;
 • (sociaal) beheer en eventuele begeleiding van de bewoners;
 • de wijze van financiering;
 • de benodigde vergunningen;
 • de benodigde voorzieningen;
 • op te lossen knelpunten;
 • de participatie van de omgeving.

In een versnellingskamer wordt stap voor stap toegewerkt naar een haalbaar en gedragen flexwonenconcept waarbij bovenstaande onderwerpen aan bod komen. Uiteraard zijn alle bovenstaande keuzes afhankelijk van de locatie, de gemeente en overige omstandigheden. Iedere versnellingskamer is hierdoor lokaal maatwerk. De routekaart flexwonen biedt daarbij houvast.

Realisatie flexwoningen

Het ministerie van BZK stimuleert de totstandkoming van meer flexwoningen. De woningvoorraad kan met deze woningen namelijk relatief snel worden uitgebreid omdat ze vaak geheel of gedeeltelijk in de fabriek worden gefabriceerd. De bouwtijd is daardoor korter en bouwen in een fabriek brengt bovendien minder bouwafval en overlast met zich mee. Ook kunnen er locaties en gebouwen worden benut waar in eerste instantie geen woonbestemming op rust, wat zeker een voordeel is in gebieden waar de druk op de woningmarkt hoog is. In anticipeer- en krimpgebieden kan flexwonen juist een tijdelijke piek in de woningbehoefte opvangen of de kwaliteit van de woningvoorraad aanpassen. Op termijn kan leegstand of een grote sloopopgave zo worden voorkomen.