Landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren

In mei 2024 hebben de ministeries van BZK en LNV, het IPO, de provincies en de VNG afspraken gemaakt over de landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren. Woningeigenaren kunnen hun woning isoleren door een isolatiebedrijf in te schakelen dat natuurvriendelijk isoleert. Natuurvriendelijk Isoleren mag in dat geval toegepast worden zónder voorafgaand ecologisch onderzoek en zónder het aanvragen van een omgevingsvergunning. Er wordt voor maximaal 3 jaar met de landelijke lijn Natuurvriendelijk Isoleren gewerkt, totdat er voor heel Nederland gemeentelijke soortenmanagementplannen (SMP) gestart zijn en er minimaal begonnen is met het onderzoek van het SMP. Zo kan er tijdelijk met een ontheffing via een zogeheten ‘’pre-SMP’’ worden gewerkt.

Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om innovatieve onderzoeksmethoden in te zetten, zoals eDNA, voor het sneller en gemakkelijker opsporen van (verblijven van) beschermde diersoorten.

Op lange termijn werken gemeenten en provincies toe naar een soortenmanagementplan (SMP). Daarmee kunnen gemeenten een gebiedsgerichte omgevingsvergunning aanvragen bij de provincie. Naast woningeigenaren kunnen ook andere initiatiefnemers gebruikmaken van deze vergunning.

Hieronder staat meer informatie over de landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren.

Natuurbescherming en woningisolatie

Het goed isoleren van woningen kan het gebruik van aardgas terugdringen. Ook draagt het bij aan de betaalbaarheid van de energierekening, het halen van de klimaatdoelen, en is het een noodzakelijke voorbereiding op de overstap naar een aardgasvrij alternatief. Bij het isoleren van woningen worden echter regelmatig beschermde dieren gedood of verstoord. Denk aan vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Deze dieren zijn een belangrijk onderdeel van de Nederlandse biodiversiteit en zijn inmiddels zeer kwetsbaar. Biodiversiteit is belangrijk, omdat alle soorten hun eigen rol in de natuur hebben. Samen zorgen zij voor een balans, die uiteindelijk ook belangrijk is voor de mens. En er zijn wettelijke regels, ook bij na-isolatie.

De bescherming van vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen en andere beschermde dieren staat in het Besluit Kwaliteit en Leefomgeving van de Omgevingswet. Deze dieren leven vaak in de spouwmuren en onder daken van woningen. Omdat het om beschermde dieren gaat, hebben woningeigenaren een zorgplicht en moeten zij zich houden aan de verbodsbepalingen uit de Omgevingswet. Dat betekent dat je dieren niet mag doden of verstoren. Om hieraan te voldoen, kan er met ecologisch onderzoek vastgesteld worden of en welke beschermde dieren in de woning aanwezig zijn. Dit onderzoek moet door een ecoloog worden uitgevoerd. Voor woningeigenaren is ecologisch onderzoek per woning zeer tijdrovend en duur.

Wat is de landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren?

Om te kunnen isoleren en tegelijkertijd de natuur te beschermen, werken de ministeries van BZK en LNV, het IPO en de VNG samen aan de landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren. Er is een aanpak voor de korte en de (middel)lange termijn vastgesteld.

Voor de korte termijn is dat isoleren met de werkwijze natuurvriendelijk isoleren en de inzet op het verkennen, onderzoeken en valideren van nieuwe opsporingsmethoden. Daarbij wordt er in de tussentijd gewerkt aan de formalisering van de kortetermijnaanpak in een landelijke gedragscode. De werkwijze voor de korte termijn en de gedragscode zijn beiden een tijdelijke oplossing en gelden niet langer dan nodig. De gedragscode komt te vervallen wanneer er pre-SMP’s en/of SMP’s zijn gestart, met een maximum looptijd van 3 jaar. Daarna is het de bedoeling dat elke gemeente een gebiedsgerichte ontheffing heeft via een SMP of minimaal een pre-SMP.

Voor de (middel)lange termijn wordt ingezet op gemeenten een soortenmanagementplan (SMP) laten opstellen. Een SMP houdt in dat een gemeente op basis van uitgebreid ecologisch onderzoek, een biodiversiteitsplan maakt. Een SMP kan gelden voor een gebied, bijvoorbeeld voor een hele bebouwde kom van een gemeente. De provincie moet een SMP beoordelen en geeft een omgevingsvergunning hiervoor. Daarmee is individueel onderzoek door woningeigenaren straks niet meer nodig. Hieronder wordt toegelicht wat de aanpak inhoudt.

Webinar terugkijken

Op 16 april 2024 organiseerden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) een webinar over natuurvriendelijk isoleren. Kijk het webinar terug via de website van NPLW.