Indienen van geschillen

De Woningwet beschrijft het proces van de gemeente, woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s) om tot prestatieafspraken te komen. Wanneer een geschil het maken van prestatieafspraken in de weg staat kan dit worden voorgelegd aan de minister.

Het gaat erom dat er door het geschil in het geheel geen prestatieafspraken tot stand kunnen komen. Kunnen er op deelonderwerpen nog wel prestatieafspraken worden gemaakt, dan is geschilbehandeling niet de geëigende weg. In het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (Btiv) is geregeld dat de minister zich over dit geschil laat adviseren door een adviescommissie: de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet. Haar advies vormt de basis voor de uitspraak van de minister.

Geschillen over de nakoming van reeds tot stand gekomen prestatieafspraken kunnen niet aan de minister worden voorgelegd. Datzelfde geldt voor geschillen over (de inhoud van) gemeentelijk beleid; deze vallen buiten het bestek van de geschilbeslechting. In de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (Rtiv) is geregeld dat geschilbeslechting alleen mogelijk is voor geschilpunten over de uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Doel geschilbeslechting

Geschilbeslechting in het kader van prestatieafspraken is niet verplicht. Het is bedoeld als laatste redmiddel. Lokale partijen moeten aantonen dat zij er alles aan hebben gedaan om er eerst onderling uit te komen. Immers, zij zullen met elkaar door moeten in de lokale situatie om de volkshuisvestelijke opgave vorm te geven. Dus is een open lijn voor dialoog van groot belang. Komen partijen er onderling niet uit, dan kan een uitspraak van de minister worden gevraagd. Een geschil kan aan de minister worden voorgelegd tussen 1 juli en 29 januari van het daaropvolgende jaar. Geschillen ingediend buiten deze periode zijn op grond van de Woningwet niet-ontvankelijk.

Wanneer de minister uitspraak heeft gedaan, kunnen partijen vervolgens op basis van deze uitspraak nogmaals met elkaar in gesprek gaan om alsnog tot prestatieafspraken te komen. Dat is in het belang van de lokale volkshuisvesting.

Voorwaarden verzoek geschilbehandeling

Een verzoek tot het behandelen van een geschil vereist de nodige inspanningen van zowel de indiener van het geschil als de andere betrokken partijen.

Indien een partij bij de prestatieafspraken een geschil ervaart met een of beide van de andere partijen die betrokken is bij de gesprekken over de prestatieafspraken, dan:

  • meldt de partij die het geschil ervaart dat aan alle betrokken partijen bij de prestatieafspraken;
  • kunnen de betrokken partijen reageren op het voornemen van een partij om een geschil aanhangig te maken bij de minister (mogelijk leidt dat tot het afzien van het aanhangig maken van het geschil bij de minister);
  • wordt het geschil ingediend bij de minister en bevat dan in ieder geval:

- de dagtekening;
- de namen en adressen van de bij het geschil betrokken partijen;
- een beschrijving van het geschilpunt en de positie van de betrokken partijen;
- een beschrijving van het in de betreffende gemeente geldende volkshuisvestingbeleid c.q. de woonvisie;
- het overzicht van de door de woningcorporatie voorgenomen werkzaamheden;
- de jaarrekening, het jaarverslag en de accountantsverklaring van de woningcorporatie;
- een verslag van het overleg over prestatieafspraken tussen de betrokken gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie;
- een inspanningsverslag over het lokale proces van prestatieafspraken en geschiloplossing;
- een bewijsstuk waaruit blijkt dat het verzoek is toegezonden aan de andere bij het geschil betrokken partijen.

  • wordt op basis van de genoemde stukken beoordeeld of het een geschil betreft in het kader van de geschilbeslechting over de totstandkoming van prestatieafspraken en door een van de lokale partijen (gemeente, woningcorporatie, huurdersorganisatie) is ingediend. Als dat het geval is wordt de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet gevraagd advies uit te brengen aan de minister op het geschil;
  • brengt de Adviescommissie een advies uit aan de minister over het geschil;
  • beoordeelt de minister het  geschil aan de hand van alle beschikbare informatie en met medeneming van het advies, en doet een bindende uitspraak aan de betrokken partijen. Als de bindende uitspraak afwijkt van het advies, dan zal de minister dat dienen te motiveren;
  • worden de betrokken partijen bij het geschil geïnformeerd en ontvangen deze partijen de bindende uitspraak van de minister, inclusief het advies van de Adviescommissie;
  • wordt de bindende uitspraak gepubliceerd op de website van Volkshuisvestingnederland.

In de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (RTIV) vindt u een nadere toelichting op de procedure en vereisten.

Eerdere bindende uitspraken geschil prestatieafspraken

Sinds 2016 zijn in het kader van de geschilbeslechting over de totstandkoming van prestatieafspraken de volgende bindende uitspraken gedaan:

Wilt u meer informatie over het indienen van een geschil dan kunt uw vragen, opmerkingen of suggesties doorgeven via het contactformulier van de Rijksoverheid. Of u wendt zich via de e-mail rechtstreeks tot het secretariaat van de Adviescommissie.

Relevante regelgeving

De volgende regengeving is relevant voor dit onderwerp: