Transformatiefaciliteit

De Transformatiefaciliteit stimuleert de voorfinanciering voor kansrijke woningbouwprojecten met een (nog) onzeker rendement op voormalige bedrijfs- en industrielocaties in grote steden. Het ministerie van BZK heeft hiervoor €38 miljoen beschikbaar gesteld. Leningen kunnen worden aangevraagd bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Doel en noodzaak

De vraag naar woningen is groot, vooral in de grote steden. In een deel van die behoefte kan worden voorzien door oude bedrijfslocaties te transformeren tot woonlocaties. Kansrijke projecten blijven nu liggen door een tekort aan voorfinanciering.

De Transformatiefaciliteit is vooral bedoeld voor de eerste fase in een project, zoals het verwerven en bouwrijp maken van de grond. Leningen worden onder gunstige voorwaarden verstrekt en hebben een looptijd van maximaal 5 jaar. Het te lenen bedrag kan variëren van € 1 miljoen tot € 3,5 miljoen De transformatiefaciliteit richt zich met name op locaties die liggen binnen een van de 50 gemeenten met het grootste woningtekort.

Voorwaarden

Er moet zicht zijn op een sluitende business case en verwacht wordt dat de initiatiefnemer substantieel eigen vermogen inbrengt (ten minste 10 procent).

De Transformatiefaciliteit financiert de voorinvesteringen niet volledig, maar samen met reguliere financiers en lokale overheden. BNG Bank is bereid tot cofinanciering van geschikte projecten, waarmee de slagkracht van de faciliteit verdubbeld. Ook andere financiers kunnen als cofinancier optreden.