Statuten

Bij de oprichting van een woningcorporatie (een vereniging of stichting) vormen de statuten de belangrijkste stukken. Zij vormen als het ware de grondwet van de woningcorporatie.

In de statuten van een woningcorporatie is onder meer opgenomen dat de werkzaamheden van de woningcorporatie overeenkomstig artikel 45 van de Woningwet dienen te zijn en dat de woningcorporatie daarbuiten geen werkzaamheden verricht.

Wijzigen en verbindingen

Indien een woningcorporatie of een verbonden onderneming van een woningcorporatie wenst te wijzigen, dan is daarvoor voorafgaande goedkeuring nodig van de Autoriteit woningcorporaties. Als een verbinding van een woningcorporatie de rechtsvorm heeft van een N.V. of een B.V. dan gelden op grond van de Woningwet en onderliggende regelgeving specifieke voorschriften ten aanzien van de statuten van die verbonden onderneming. Voor verbindingen van woningcorporaties geldt tevens dat deze naar rato van het deel van het kapitaal dat de woningcorporatie in de verbinding heeft ingebracht, werkzaam is op het gebied van de volkshuisvesting. Tevens heeft de Autoriteit woningcorporaties beleidsregels opgesteld inzake het aangaan van verbindingen door een woningcorporatie.

Wijzigingen na gewijzigde Woningwet 1 januari 2022

De uitgangspunten voor het aangaan van een verbinding veranderen niet. De bepalingen in de Woningwet worden wel meer naar principe ingericht. In het vervolg zal geen goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) meer nodig zijn. Dit gebeurt alleen als een woningcorporatie een verbinding aangaat met een vereniging waarvoor slechts een jaarlijkse contributie is vereist. Bovendien is die in lijn met het doel dat wordt beoogd met het aangaan van die verbinding. Daarnaast geldt dat de bescheiden niet meer in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) geregeld wordt. Deze moeten worden overlegd bij het doen van een aanvraag voor goedkeuring voor het aangaan van een verbinding. De Aw heeft hierover beleidsregels opgesteld waar de discretionaire ruimte in de wet verder in is uitgewerkt.

Wijziging statuten

Het is mogelijk dat gedurende het bestaan van de woningcorporatie blijkt dat de statuten van de woningcorporatie zelf, of die van een met haar verbonden onderneming aanpassing behoeven. Het is verplicht om vooraf goedkeuring voor een statutenwijziging te vragen bij de Autoriteit woningcorporaties.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: