Campagne woondiscriminatie: ‘Wijs discriminatie de deur’

Iedereen verdient een eerlijke kans op een woning, maar dat is niet vanzelfsprekend. Discriminatie raakt de samenleving als geheel en komt voor op alle terreinen, ook op het gebied van wonen. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening gaat samen met de VNG, IVBN, VastgoedBelang, Vastgoedpro, VBO, Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL), NVM, Aedes en Discriminatie.nl intensiever inzetten op het bestrijden van woondiscriminatie door middel van een voorlichtings- en bewustwordingscampagne. De campagne is tijdens een Bestuurlijk Overleg op 22 november van start gegaan. De campagne is onderdeel van de bredere aanpak woondiscriminatie.

Uit de monitor Discriminatie bij woningverhuur 2022 blijkt dat discriminatie bij woningverhuur een probleem is. Woningzoekenden met een niet-Nederlands klinkende naam hebben minder kans om te worden uitgenodigd om een huurwoning te bezichtigen, dan mensen met een Nederlands klinkende naam. Ook blijkt 80% van de verhuurbemiddelaars bereid mee te werken aan het weren van kandidaten met een bepaald profiel.

Deze resultaten zijn alarmerend en tasten de wijze waarop mensen hun bestaan opbouwen in Nederland aan. Daarom werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen  met brancheorganisaties, gemeenten en Antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) aan bewustwording en voorlichting van woondiscriminatie via de campagne ‘Wijs discriminatie de deur’. De Campagne is in het bestuurlijk overleg op 22 november van start gegaan. 

Doelgroepen en doel van de campagne

De campagne richt zich op twee doelgroepen. Allereerst verhuurders en verhuurbemiddelaars. Dat zijn partijen die een rol spelen in de directe woningtransactie: van zoeken tot vinden van een huur- of koopwoning. Deze doelgroep is vooral op zoek naar informatie over de regelgeving, wat wel en wat niet mag en wat de risico’s zijn. Dan is er de doelgroep woningzoekenden en huurders die discriminatie ervaren en gestimuleerd worden om dit te melden. 

Het is belangrijk woondiscriminatie terug te dringen. De inzet van het ministerie van BZK is zorgen dat discriminatie daadwerkelijk gaat afnemen bij het zoeken, vinden, verhuren en verkopen van een woning zodat iedereen gelijke kansen krijgt op de woningmarkt. Met communicatie bereiken we twee doelen:

Toolkit met middelen

Om beide doelgroepen te ondersteunen discriminatie op de woningmarkt terug te dringen, is een uitgebreide toolkit beschikbaar. De toolkit bevat de middelen die betrokkenen kunnen inzetten om woondiscriminatie onder de aandacht te brengen. Er zijn middelen voor het straatbeeld, voor websites en sociale media. Per type middel is er een korte beschrijving van het middel, voor welke doelgroep het bestemd is en de beoogde inzet van het middel. De toolkit met middelen is vrij te downloaden.

Aanpak woondiscriminatie

De campagne is onderdeel van de bredere aanpak woondiscriminatie die uit vier actielijnen bestaat:

  • Monitoring en onderzoek via de jaarlijkse monitor discriminatie bij woningverhuur
  • Voorlichting en bewustwording via de campagne
  • Afdwingbare regelgeving in de wet goed verhuurderschap
  • Decentrale en branchegerichte aanpak versterken.

Deze aangescherpte aanpak van woondiscriminatie in de kamerbrief aanpak woondiscriminatie toegelicht. Deze campagne is onderdeel van de tweede actielijn.