Duurzaamheid

Verduurzaming van de woningvoorraad is onderdeel van de taak van corporaties. Hiermee leveren corporaties een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen, verlaging van de energierekening en het verbeteren van de woonkwaliteit en het woongenot van huurders. 

Diensten aan bewoners

Woningcorporaties mogen onder bepaalde voorwaarden diensten aan eigen bewoners leveren, zoals het leveren van energie uit zonnepanelen. Onderstaande diensten mogen aangeboden worden aan alle bewoners van een gemengd woongebouw wanneer de woningcorporatie deel uitmaakt van de Vereniging van Eigenaren en dus woningen in het complex bezit of wanneer sprake is van een bouwkundig geheel van woningen, zoals bij rijtjeswoningen of een appartementencomplex.

Het dragen van overheadkosten

Het is corporaties toegestaan om bij de verduurzaming van hun eigen bezit ook direct betrokken particuliere eigenaren te ontzorgen. Dat betekent dat corporaties bij verduurzamingsprojecten bij rijtjeswoningen en gemengde complexen ook particuliere eigenaren mogen laten meedoen en bijvoorbeeld het projectmanagement of de vergunningaanvraag mogen regelen. De daadwerkelijke investeringskosten blijven voor rekening van de eigenaar. 

Voorzieningen

Woningcorporaties mogen voorzieningen aan hun woningen aanbrengen die bijdragen aan duurzaam energiegebruik, zoals zonnepanelen, grondwarmtepompen en warmte-koude opslaginstallaties. Voorwaarde voor het aanbrengen van duurzaamheidsvoorzieningen is dat de voorziening uitsluitend ten goede komt aan de eigen huurders of bewoners binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE) waarvan de corporatie lid is. Ook moet de installatie zijn gebouwd op of aan de eigen woningen.

Ondersteuning installatie

Woningcorporaties mogen huurders ondersteunen bij het aanbrengen van installaties die duurzaam energiegebruik bevorderen. De kosten die het installeren met zich meebrengen mogen ze verrekenen via de servicekosten.

Energie leveren

Woningcorporaties mogen energie die wordt opgewekt met voorzieningen die op of aan de huurwoningen zijn aangebracht direct terugleveren aan het energienet. De opgewekte energie hoeft niet via de meterkast van de individuele huurder ten goede te komen aan de huurders. Dat mag ook wanneer bijvoorbeeld zonnepanelen op gemengde complexen staan, waar de woningcorporatie slechts een deel van de woningen in bezit heeft. Energie leveren aan andere partijen dan de eigen huurders, huurders van andere corporaties, leden van de VvE waarvan de corporatie lid is en bewoners van een bouwkundig geheel van woningen is niet toegestaan.

Webdossier duurzaamheid Autoriteit woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties laat op haar website zien hoe zij omgaat met een aantal onderwerpen op het gebied van duurzaamheid bij corporaties. Zij doen dat op basis van de situaties waar zij in de praktijk mee te maken hebben gehad.

Wijzigingen na inwerkingtreding gewijzigde Woningwet 1 januari 2022

Met de gewijzigde Woningwet wordt verduurzaming expliciet onderdeel van de taak van corporaties gemaakt. Zij kunnen voortaan dezelfde investeringen aan hun bezit en bijbehorende grond doen als andere vastgoedeigenaren. Zo mag opgewekte energie voortaan direct aan het net worden teruggeleverd om de opbrengst vervolgens met de huurders te verrekenen. Bij het verduurzamen van hun eigen bezit mogen corporaties daarnaast direct betrokken particuliere eigenaren ontzorgen. Dat betekent dat corporaties bij verduurzamingsprojecten bij rijtjeswoningen en gemengde complexen ook particuliere eigenaren mogen laten meedoen en bijvoorbeeld het projectmanagement of de vergunningaanvraag mogen regelen. De daadwerkelijke investeringskosten blijven voor rekening van de eigenaar.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is van toepassing dit onderwerp: