Geen gemeentelijke maatwerkregels voor nieuwbouw, en andere aanscherpingen in het Besluit bouwwerken Leefomgeving in 2024

Per 1 januari treedt, in tegenstelling tot het eerdere voornemen, de mogelijkheid tot gemeentelijke maatwerkregels voor energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw niet in werking. Dit betekent dat gemeenten geen hogere eisen aan deze onderdelen mogen stellen dan het Besluit bouwwerken Leefomgeving (Bbl) voorschrijft. Wanneer gemeenten uiteenlopende eisen stellen bij bouwprojecten komen industrialisatie en betaalbaarheid van de woningbouw in de knel. Dit is één van de twee maatregelen om dit tegen te gaan.

Met opdrachtgevers, die lokaal verder willen gaan dan de minimumeisen in het Bbl, waaronder gemeenten en diverse bouwende en ontwikkelende partijen, wordt gewerkt aan een eenduidige en gestandaardiseerde manier van uitvragen gericht op verduurzaming van de woningbouw. Tegelijkertijd wordt daarmee kennis en ervaring opgedaan over welke toekomstige aanscherpingen in de regelgeving reëel zijn.

“Onze woningen moeten zo duurzaam mogelijk, zo snel mogelijk, zo betaalbaar mogelijk worden gebouwd. Dat doen we door de lat hoger te leggen - de wettelijke eisen gaan omhoog - en door de uitvraag te standaardiseren: geen duizend-bloemen-bloeien meer maar eenduidigheid”, zegt Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Overige aanscherpingen

Daarnaast gelden vanaf 1 juli nieuwe eisen voor doorvalbeveiliging, wijzigen eisen aan ventilatie voor horeca en worden gebruikseisen van vluchtroutes in woongebouwen verduidelijkt. Voor het verbod op loden leidingen in bestaande huurwoningen en kindlocaties, maar ook de aanscherping van brandveiligheidseisen voor gevels van nieuwe hoge gebouwen, moeten nog bepalingsmethoden worden opgesteld en opgenomen in de Omgevingsregeling. Deze eisen zullen daardoor naar verwachting op 1 januari 2026 in werking treden.

Het besluit en de inhoud is gepubliceerd in het Staatsblad.