Aangaan van verbindingen

Woningcorporaties mogen een verbinding aangaan met een rechtspersoon of vennootschap, als dit in het belang is van de volkshuisvesting. Een woningcorporatie die een verbinding wenst aan te gaan, heeft voorafgaande toestemming nodig van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dat laatste geldt in beginsel niet als een woningcorporatie een verbinding aangaat met een vereniging waarvoor jaarlijks slechts lidmaatschapsgeld betaald wordt.

De Aw zal onder andere beoordelen of:

  • de verbinding voldoet aan de voorschriften uit de Woningwet
  • de huurdersorganisatie heeft aangegeven in te stemmen met de verbinding
  • de statuten van de rechtspersoon of de akte van de vennootschap voldoen
  • de financiële continuïteit van zowel de woningcorporatie als de verbinding is gewaarborgd
  • de woningcorporatie geen ongeoorloofd vermogen verschaft aan de verbinding
  • de woningcorporatie niet voornemens is zich op enigerlei wijze garant te stellen voor de rechtspersoon of vennootschap.

Wenst een woningcorporatie een verbinding aan te gaan met een rechtspersoon die een N.V. of een B.V. is, dan gelden daarnaast enkele specifieke voorschriften.

De Aw beoordeelt een verzoek voor het aangaan van een verbinding mede op grond van de door de Aw opgestelde beleidsregels. 

De Aw houdt toezicht op alle verbindingen, die een woningcorporatie is aangegaan.

Wijziging na gewijzigde Woningwet 1 januari 2022

De uitgangspunten voor het aangaan van een verbinding veranderen niet. De bepalingen worden in de Woningwet meer naar principe ingericht. In het vervolg zal geen goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) meer nodig zijn. Dit is alleen als een woningcorporatie een verbinding aangaat met een vereniging waarvoor slechts een jaarlijkse contributie is vereist. Verder moet die in lijn staan met het doel dat wordt beoogd met het aangaan van die verbinding.

Daarnaast geldt dat de bescheiden niet meer in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) geregeld wordt. Deze moeten worden overlegd bij het doen van een aanvraag voor goedkeuring voor het aangaan van een verbinding. De Aw stelde hierover beleidsregels op waar de discretionaire ruimte in de wet verder in is uitgewerkt.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp:

Tevens heeft de Autoriteit woningcorporaties beleidsregels opgesteld inzake het aangaan van verbindingen.