Snellere nieuwbouw door modulaire woningen met typegoedkeuring

Zes bedrijven die modulaire – kant-en-klare – woningen bouwen, krijgen vandaag een typegoedkeuring. Met deze goedkeuring hoeven de woningen niet meer in elk project te worden getoetst aan de wettelijke vereisten. De vergunningverlening verloopt sneller en gemeenten hebben minder capaciteit nodig. Zo kan nieuwbouw sneller en goedkoper worden gerealiseerd. Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, en Jacos van Zelst, programmadirecteur Versnelling tijdelijke huisvesting bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, reikten de typegoedkeuring uit.

De woningbouwopgave is groot. Daarom is het belangrijk om het bouwproces te versnellen. Bijvoorbeeld door in te zetten op de industriële bouw van woningen. Dit verkort de bouw- en proceduretijd en zorgt op termijn voor lagere kosten. Ook leidt industrieel bouwen tot een hogere bouwkwaliteit, aantoonbaar minder gebreken en betere milieu- en energieprestaties.

Het Expertisecentrum Flexwoningen heeft, met steun van het ministerie van BZK, de kant-en-klare woningen van zes fabrikanten succesvol laten keuren. Deze woningen hebben een typegoedkeuring gekregen. Hierdoor kunnen opdrachtgevers, kwaliteitsborgers en gemeenten erop vertrouwen dat ze voldoen aan alle eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving. En kan er sneller gestart worden met de bouw.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is voor marktpartijen een aanleiding geweest om aan de slag te gaan met typegoedkeuring. Marktpartijen moeten onder de Wkb zelf, binnen de kaders die de overheid stelt, zorgen dat hun woningen voldoen aan bouwtechnische eisen. Met een typegoedkeuring kunnen marktpartijen aantonen dat deze woningen voldoen aan deze eisen. Het is daarom niet langer nodig om  voor elke individuele woning of project opnieuw te bepalen of dit type woning veilig is en gebouwd mag worden.

Typegoedkeuring

De typegoedkeuring bestaat uit een KOMO-certificaat en een erkende kwaliteitsverklaring. Hiervoor zijn alle tekeningen, specificaties en berekeningen van de bouwsystemen kritisch beoordeeld door de certificerende instellingen SKH en SKG-IKOB. Ook is het productieproces in de fabriek en de interne kwaliteitsborging getoetst. In de toekomst wordt dit via steekproeven opnieuw gecontroleerd.

Vervolgstappen

Barli, Daiwa Modular House Europe, De Groot Vroomshoop, Hodes Huisvesting, Startblock en Ursem Modulaire Bouwsystemen hebben nu een typegoedkeuring gekregen. In een tweede fase van het project worden ook de gebruikte installaties en de plaatsing van de woningen in een concreet bouwproject getoetst.