Intentieovereenkomst voor 400 flexwoningen op circusterrein Hilversum

De gemeente Hilversum, het Rijk en woningcorporaties G&O, Dudok Wonen en De Alliantie tekenden op 20 juli een intentieovereenkomst om het bouwen van woningen op het circusterrein in Hilversum te versnellen. Hiermee maken zij de bouw van 400 betaalbare flexwoningen mogelijk. Vanwege de woningnood is hier grote behoefte aan. De flexwoningen blijven maximaal 15 jaar staan en gaan dan naar een andere locatie.

Door flexwoningen op het circusterrein te plaatsen, komen op korte termijn 400 woningen beschikbaar voor woningzoekenden. De woningen zijn bedoeld voor zowel starters op de woningmarkt als voor groepen die nu in de knel zitten, zoals mensen die na een scheiding op zoek zijn naar woonruimte. De intentie is om minimaal 350 sociale huurwoningen en 50 woningen in de middeldure huur aan te bieden. De flexwoningen bestaan uit een mix van 1,2 en 3 kamerwoningen en zijn kwalitatief gelijk aan reguliere woningen.

Financiële herplaatsingsgarantie

De gemeente stelt het circusterrein beschikbaar voor een periode van maximaal 15 jaar. Na 15 jaar wordt voor de woningen een andere locatie gezocht. Daarbij moet eerst worden verkend of de woning herplaatst kan worden in de regio. Wanneer dat niet mogelijk is en er ook geen andere plek in de regio of provincie gevonden wordt, zorgt het Rijk voor een marktmeester die landelijk een locatie zoekt. Is herplaatsing ergens anders uiteindelijk niet mogelijk? Dan kan er een beroep worden gedaan op een financiële regeling: de financiële herplaatsingsgarantie.

Jacos van Zelst, directeur versnelling woningbouw (BZK): “De intentie die gemeente Hilversum en corporaties hebben vastgelegd laat zien dat zij de urgentie zien om een versnelling in te zetten met woningbouw. Pluspunt hierbij is dat de locatie al beschikbaar is gesteld. Het ontbreken van goede locaties is namelijk één van de grootste problemen om snel aan de slag te gaan. Mooi om zo samen mensen te helpen.”

Haalbaarheidsonderzoek

Onderdeel van de samenwerking is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het uitwerken van een ontwerp én een plan voor de aanleg van bijbehorende openbare ruimte en nutsvoorzieningen. Uiterlijk 31 december 2023 moeten deze plannen afgerond zijn. Begin 2024 neemt de gemeenteraad dan een besluit over de realisatie van de flexwoningen en de benodigde investeringen in de openbare ruimte.

De gemeente werkt in de komende jaren een visiedocument uit waarin wonen, werken en maatschappelijke functies een plek krijgen op het terrein. Het is goed mogelijk dat de infrastructuur die op het Circusterrein wordt aangelegd voor flexwonen ook weer ingezet zal worden voor de structurele ontwikkelingen, mogelijk met enige aanpassingen.