Regeling huisvesting aandachtsgroepen: budget huidige tranche verhoogd naar ruim €52 miljoen

De huidige tranche van de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) wordt met €15 miljoen verhoogd naar in totaal €52 miljoen. Dat besloot minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om gemeenten te helpen bij het versneld realiseren van huisvesting voor aandachtsgroepen.  

Verschillende crises zetten de betaalbaarheid van woonlasten en schaarse huisvesting verder onder druk. De urgentie voor huisvesting van aandachtsgroepen neemt hierdoor verder toe. Overheden zoeken naar mogelijkheden om deze huisvesting versneld te realiseren. Om in deze behoefte te voorzien, wordt een deel van het totale beschikbare budget voor de RHA naar voren gehaald. Met de verruiming van het budget wordt het voor gemeenten mogelijk dit jaar 2.150 aanvullende woningen te realiseren.

Aanvraag indienen

De huidige tranche van de RHA is tot en met 24 oktober 2022 geopend en werkt volgens het principe ‘first come, first served’. Dat houdt in dat het budget beschikbaar wordt gesteld aan projecten die tijdig een aanvraag indienen. Bij het behalen van het budgetplafond wordt de regeling gesloten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) moedigt gemeenten aan om zoveel mogelijk projecten in te dienen die voorzien in passende huisvesting van aandachtsgroepen waarvoor de urgentie lokaal het grootst is. Elke gemeente kan tot een maximum van €2 miljoen een bijdrage uit de regeling aanvragen voor de realisatie van meerdere kleine of grote projecten.

Kijk voor het indienen van een aanvraag of voor meer informatie op www.rvo.nl/subsidies-financiering/rha.

Stimuleringsregeling Flex- en Transformatie

De RHA is bestemd voor de aandachtsgroepen die beschreven staan in het Programma Een thuis voor iedereen. Ontheemden uit Oekraïne vallen hier niet onder en maken daarom geen deel uit van de RHA. Vanuit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatie kan een bijdrage worden gevraagd voor het versneld realiseren van flexwoningen en transformatieprojecten voor een combinatie van doelgroepen (waaronder ontheemde Oekraïners, statushouders en andere spoedzoekers). De regeling is deels bedoeld om, als gevolg van de vluchtelingencrisis en het gebrek aan opvangplekken, versneld huisvesting voor deze doelgroepen te realiseren. De Stimuleringsregeling Flex- en Transformatie is sinds 20 september opengesteld voor aanvragen. Meer informatie over deze regeling is beschikbaar via www.realisatiehuisvesting.nl.