Landelijk actieplan voor 60.000 extra studentenwoningen in 2030

Om het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland te verkleinen presenteert het kabinet samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, particuliere beleggers en studenten vandaag het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030. Met dit actieplan willen de partijen tot een uitbreiding van 60.000 betaalbare studentenwoningen over een periode van 8 jaar komen. Naast het bouwen van extra betaalbare studentenwoningen wordt er ook ingezet op nieuwe sturingsmogelijkheden om meer grip te krijgen op de instroom van internationale studenten.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: "Iedere student moet de mogelijkheid krijgen om op kamers te kunnen gaan. Het is een bijzonder moment om het ouderlijk huis te verlaten en de stap naar zelfstandigheid te zetten. Maar voor velen is het simpelweg ook een noodzakelijke voorwaarde als je een studie in een stad ver van je huis wilt gaan volgen. Om deze keuze te kunnen maken is er voldoende studentenhuisvesting nodig. Daarom slaan we de handen ineen met verschillende partijen om 60.000 extra betaalbare studentenwoningen de komende 8 jaar te gaan bouwen."

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: "Dat er iets moet gebeuren aan het kamertekort, staat voor mij vast. Het kost studenten veel tijd, stress en energie om een kamer te bemachtigen, als het al lukt of ze besluiten om toch thuis te blijven wonen. Terwijl een studentenkamer zo belangrijk is. Daar vind je de rust en ruimte om te ontdekken wie je bent én wat je met je leven wilt doen. Elke student verdient zo’n plek. Met dit actieplan kunnen we samenwerken om de grote uitdagingen rond studentenhuisvesting aan te pakken."

Vergroten van het aanbod 

Het doel is 60.000 studenteneenheden in 8 jaar tijd te realiseren door nieuwbouw en het beter benutten van de bestaande bouw door hospitaverhuur te stimuleren. Ook wordt er ingezet op het versneld bouwen van meer flexwoningen 37.500 in periode 2022-2024.

Met gemeenten zijn er afspraken gemaakt over het huisvesten van studenten in omliggende gemeenten in de regio en (tijdelijke) huisvesting op de campus. Het kabinet investeert tevens €37 mln via een stimuleringsregeling huisvesting aandachtsgroepen waar ook studentenwoningen uit worden betaald.

Een betaalbare studentenwoning

Studenten hebben nog te vaak te maken met te hoge huren en slechte woningen. In juni 2021 is het wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend bij de Tweede Kamer waarin een basisnorm voor algemene regels is vastgelegd waaraan verhuurders zich dienen te houden. Gemeenten krijgen hiermee de mogelijkheid te gaan handhaven op excessieve huurprijzen, door in de vergunningsvoorwaarden op te nemen dat verhuurders worden geacht zich te houden aan de maximale huurprijzen conform het woningwaarderingsstelsel. 

Met alle partijen is afgesproken om binnen een jaar na ondertekening richtlijnen te ontwikkelen om te komen tot betaalbare woningen voor studenten. Daarnaast maken gemeenten passend gronduitgiftebeleid voor betaalbare studentenhuisvesting en zetten zich in voor de realisatie van betaalbare studentenwoningen op gronden en in gebouwen van derden. 

Opvangen van de piekbelasting en verbeteren rechtspositie van internationale studenten

Voor een deel van de groep internationale studenten reserveren hoger onderwijsinstellingen studentenwoningen bij studentenhuisvesters, hostels en hotels of richten zij tijdelijke voorzieningen in om studenten op te kunnen vangen. Ondanks dat zijn studenten soms toch genoodzaakt om tijdelijk op een camping te verblijven of kiezen zij ervoor om hun studie af te breken. Voor het opvangen van de piekbelasting is betere voorlichting nodig aan studenten over de huisvesting. De directe huisvestingsbehoefte van internationale studenten maakt dat zij eerder slachtoffer zijn van woningmarktdiscriminatie. De vorm van de huurcontracten (short stay) heeft als belemmering dat zij minder rechtsbescherming hebben. Om de positie van internationale studenten te verbeteren wordt afgesproken een passend huurcontract voor internationale studenten te realiseren, meer transparantie in de huurprijs te geven en het onderzoeken van alternatieve verhuurwijzen.

Meer grip op de instroom

Het tekort aan huisvesting voor studenten neemt de komende jaren fors toe door de groei van het aantal studenten. Vooral het aantal internationale studenten groeit. De vraag naar betaalbare kamers en de druk op de betaalbare woningvoorraad zijn zo groot dat de oplossing niet alleen ligt in nieuwbouw. Daarom  is er meer grip nodig op de instroom van internationale studenten met meer sturingsmogelijkheden voor onderwijsinstellingen. Begin volgend jaar zal minister Dijkgraaf dergelijke wettelijke sturingsinstrumenten voorstellen aan de Tweede Kamer. Deze moeten universiteiten en hogescholen in staat stellen de instroom van internationale studenten gericht gaan beheersen, zonder dat de voordelen van internationalisering in het gedrang komen. Daarover is recent een Bestuursakkoord afgesloten met de universiteiten.