Bouw 900.000 woningen en 100.000 woningen per jaar in zicht

Op basis van de eerste biedingen van de provincies blijkt dat de benodigde 900.000 woningen tot en met 2030 gebouwd kunnen worden. Op 1 juni 2022 hebben alle provincies aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening laten weten wat hun bijdrage is voor de nationale woningbouwopgave.

Op basis van deze eerste inventarisatie is duidelijk geworden dat het uiteindelijke doel van 900.000 woningen haalbaar is. Een aantal provincies heeft zelfs de ambitie om extra te bouwen ten opzichte van de woningbehoefte in hun provincie.

Van indicatief naar definitief

De realisatie van de woningbouwopgave vraagt een gezamenlijke inzet van overheden, corporaties en marktpartijen. Met deze indicatieve provinciale afspraken is daarvoor een belangrijke stap gezet. De komende maanden gaan de provincies, gemeenten, waterschappen samen met woningbouwcorporaties, marktpartijen en huurdersorganisaties in gesprek om tot een definitief bod te komen. Het gaat niet alleen over de 900.000 woningen, ook over de bijdrage aan de betaalbaarheid van de woningvoorraad en aan nieuwe huisvesting voor aandachtsgroepen en ouderen.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid zit in de bouw van 40% middenhuur en -koopwoningen en 250.000 sociale corporatiewoningen. Hiermee wordt bijgedragen aan het streven van een aandeel van 30% sociale huur in de woningvoorraad. De indicatieve biedingen geven een gedeeltelijk beeld hoeveel betaalbare woningen gebouwd kunnen worden, omdat nog niet alle provincies het aandeel betaalbaar in de bouwplannen weten.

Regionale woondeals

Na toetsing in de regio worden op 1 oktober 2022 definitieve afspraken gemaakt met provincies. Hierin worden de afspraken opgenomen over aandachtsgroepen en woningen voor ouderen, over het aandeel sociale huur in gemeenten (30%) en over de monitoring van de voortgang. Ook voorwaarden op het vlak van mobiliteit en infrastructuur, stikstof, geluid, duurzaam bouwen en de schaarste van middelen en menskracht en daarmee gepaarde stijgende bouwkosten worden in ogenschouw genomen. Alle afspraken worden vastgelegd in regionale woondeals met concrete locaties en afspraken over de uitvoering van de woningbouw, die het Rijk, provincies, regio’s en gemeenten eind 2022 en begin 2023 ondertekenen.

Regie

Tot en met 2030 moeten er 900.000 woningen bij komen, waarvan het merendeel betaalbare woningen is noodzakelijk om het grote tekort aan woningen terug te dringen. Het kabinet zet daarom flink in op volkshuisvesting en woningbouw. Streven is om te groeien naar 100.000 woningen per jaar, inclusief flexwoningen en de transformatie van kantoren en andere panden tot woningen. Twee derde van de nieuw te bouwen woningen zijn betaalbare woningen, waarvan 250.000 sociale huurwoningen. Om deze opgave te helpen realiseren, neemt het Rijk meer regie op de woningbouw.

Vergroot afbeelding Tijdslijn woondeals