Puntensysteem studentenkamers op de schop

De krapte op de woningmarkt is ook merkbaar voor mensen die op zoek zijn naar een kamer, zoals studenten. Momenteel is er een tekort van 26.500 studentenkamers. Uit onderzoek blijkt dat het moderniseren van het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor onzelfstandige woonruimten kan bijdragen aan het stimuleren van de bouw van kamers.

In een kamerbrief informeert de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Tweede Kamer over het onderzoek naar de effecten op de maximale huurprijzen als gevolg van herziening van het woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte. Verder beschrijft hij de vervolgstappen die hij wil nemen.

Belangrijke aanvulling

Om het woningtekort terug te dringen moeten er meer onzelfstandige wooneenheden komen. Deze zijn vaak goedkoper en ruimtelijk efficiënter dan zelfstandige woonruimten. Ook vormt het een belangrijke aanvulling op het bestaande woningaanbod voor het welzijn van huurders.  Gezamenlijk op kamers wonen kan eenzaamheid tegengaan. Uit het rapport van programma Een thuis voor iedereen blijkt bovendien dat dit soort woningen een oplossing zijn voor bijvoorbeeld jongeren die uitstromen uit (jeugd)zorginstellingen, dak- en thuislozenopvang en voor jongere statushouders.

Herijking puntenstelsel

De puntentelling voor onzelfstandige woonruimte is een belangrijke factor bij kamerverhuur. Deze puntentelling is echter sinds 1979 niet herzien. In onderling overleg met betrokken partijen (waaronder Kences, Vastgoedbelang, Valente, Woonbond en de LSVb) is een voorstel gemaakt voor een nieuw, gemoderniseerd puntenstelsel. In dit voorstel telt ook het energielabel en de locatie mee.  Dit maakt bijvoorbeeld dat kamers met een lagere energierekening een hogere maximale huur krijgen en vice versa. Ook wordt het puntenstelsel inzichtelijker doordat het meer lijkt op het puntenstelsel voor zelfstandige woningen. De gemiddelde maximale huurprijs blijft hetzelfde; voor individuele kamers kan er wel een verschil in huurprijs ontstaan.

Investeren in kamers

Met dit onderzoek ligt er een eerste voorstel voor vernieuwing van het puntenstelsel. In het vervolg hierop wordt onderzocht of dit stelsel voldoende bijdraagt aan de bereidheid om in kamers te gaan investeren.  Na dat onderzoek wordt het voorstel voor een nieuw model van het WWS nader uitgewerkt en aangeboden aan de Kamer.