Afspraak met kabinet: extra investeringen woningcorporaties na verlaging verhuurderheffing

Woningcorporaties gaan de komende jaren meer nieuwe woningen bouwen en meer huizen verduurzamen nu de verhuurderheffing met 500 miljoen verlaagd is. Ze maakten daarover afspraken met minister Kajsa Ollongren. Het is de intentie om dergelijke afspraken ook te gaan maken met het komende kabinet, gekoppeld aan de volledige afschaffing van de heffing.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de verhuurderheffing in 2023 wordt afgeschaft. Eerder werd – in het kader van de begroting voor 2022 – al besloten de heffing te verlagen met 500 miljoen. Die verlaging zorgt in potentie bij corporaties voor extra investeringsruimte van 8,6 miljard euro tot 2035. De Tweede Kamer sprak uit dat de verlaging moet worden gekoppeld aan afspraken over woningbouw en verduurzaming.

Landelijke afspraken, lokale prestaties

Aedes en minister Ollongren maakten bestuurlijke afspraken wat woningcorporaties de komende jaren als gevolg van de verlaging van de heffing al kunnen doen aan met name woningbouw, verduurzaming en woningverbetering. Woningcorporaties stemden met overgrote meerderheid (98%) in met deze afspraken op het congres van branchevereniging Aedes op 23 december 2021.

Daarbij wezen corporatiebestuurders erop dat er om deze prestaties te leveren veel samenwerking nodig is met andere partijen. Dat geldt bijvoorbeeld voor gemeenten (bouwlocaties, vergunningverlening), maar ook voor het nieuwe kabinet (uitwerking coaliteakkoord). Ook spelen factoren als de ontwikkeling van de bouwkosten een rol. Deze afhankelijkheid wordt benoemd in de afspraken. 

De werkwijze is dat corporaties in het hele land de afspraken integreren in de lokale of regionale prestatieafspraken die zij maken met gemeenten en huurdersorganisaties. Zo leveren alle corporaties een bijdrage die past bij hun lokale situatie en hun financiële mogelijkheden.

‘Goed nieuws voor huurders en woningzoekenden’

Martin van Rijn, voorzitter Aedes: ‘Hiermee gaan we aan de slag. Deze afspraken laten concreet zien wat we de komende jaren kunnen doen, wat anders niet mogelijk was geweest. Goed nieuws voor onze huurders en voor woningzoekenden. De korting op de verhuurderheffing was een begin en gelukkig is de volgende stap gezet: de hele heffing wordt afgeschaft in 2023. Dan zijn we klaar voor de volgende stappen.’  

Meer nieuwbouw

  • Woningcorporaties verhogen hun jaarlijkse nieuwbouwproductie naar 28.000 in 2026 en 2027. Dat sluit aan op afspraken om richting 2025 de productie te verhogen tot 25.000 per jaar.
  • Corporaties bouwen sneller dan gepland 50.000 geclusterde ouderenwoningen met een gemeenschappelijke ruimte (realisatie al in 2030 in plaats van 2035).
  • Corporaties realiseren 20.000 flexwoningen van 2022 tot 2026 (verdubbeling).
  • Corporaties investeren de komende vijf jaar 500 miljoen euro extra investeren in het ombouwen van panden naar woningen.

Sneller verduurzamen en verbeteren huurwoningen

  • Na 2028 zijn er geen corporatiewoningen meer met een slecht energielabel E, F of G  (uitgezonderd monumentale en te slopen woningen). Dat betekent dat ongeveer 250.000 woningen verduurzaamd worden. Als een woning na 2028 toch nog zo’n label heeft, krijgt de bewoner korting op de huur.
  • Cv-ketels worden voortaan in principe vervangen door duurzamer alternatieven en
  • corporaties investeren meer in zonnepanelen. Hiervoor is tot en met 2025 een half miljard extra beschikbaar.
  • Corporaties investeren de komende vijf jaar 100 miljoen euro per jaar extra in verbetering van woningen (schimmel, loden leidingen, brandveiligheid). Doel is dat er over vijf jaar geen slecht onderhouden woningen meer zijn.