Wijziging saneringskader voor woningcorporaties

Om te voorkomen dat door financiële problemen bij woningcorporaties de noodzakelijke sociale werkzaamheden niet meer uitgevoerd kunnen worden, bestaat de saneringssteun. Dit is vastgelegd in de Woningwet. Het saneringskader wordt gewijzigd om beter aan te sluiten bij praktische ervaringen van eerdere saneringen, zoals bij corporatie Woningstichting Geertruidenberg (WSG). Het streven is om de wijziging per 1 januari 2023 in werking te laten treden.

Woningcorporaties spelen een cruciale rol bij de huisvesting van huishoudens met een lager inkomen. Wanneer zij vanwege ernstige financiële problemen hun noodzakelijke sociale activiteiten niet meer kunnen uitvoeren, kunnen zij saneringssteun aanvragen. Niet het voortzetten van de instelling, maar het voortzetten van de noodzakelijke volkshuisvestelijke werkzaamheden staat daarbij voorop. Denk aan het behouden van sociale huurwoningen, onderhoud en verduurzaming.

Om de uitvoering te verbeteren, wordt het saneringskader gewijzigd. In het gewijzigde kader zijn verantwoordelijkheden duidelijker belegd. Wanneer een woningcorporatie financiële problemen kent en duidelijk is dat die problemen niet zelfstandig kunnen worden opgelost, zal een adviescommissie advies geven aan de corporatie. Zij adviseert over de omvang van de noodzakelijke sociale activiteiten die in het belang van de volkshuisvesting behouden moeten blijven en kijkt naar de rol die regiocorporaties daarbij kunnen vervullen. Daardoor kunnen partijen sneller handelen en de volkshuisvestelijke belangen behartigen. Ook worden zo de kosten voor de sanering zo veel mogelijk beperkt. Sanering dient tegen zo laag mogelijke kosten te gebeuren, omdat saneringssteun als publieke heffing aan de sector als geheel wordt opgelegd. 

Lees meer over de saneringssteun in de kamerbrief.