Kritische succesfactoren voor woningbouw

Bij woningbouw kunnen zich grote knelpunten voordoen die een belemmering vormen voor de realisatie van woningen. Dit zijn kritische succesfactoren voor de enorme woningbouwopgave waar Nederland voor staat. In samenwerking met andere ministeries, provincies, gemeenten en andere betrokken partijen wil de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ervoor zorgen dat de kritische succesfactoren geen belemmering vormen voor de woningbouw. De Rijksoverheid neemt hierbij de regie door heldere afspraken te maken, oplossen van en kaders te stellen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om de kritische succesfactoren in samenhang op te lossen. Dat biedt kansen om een belangrijk doel uit het programma Woningbouw te behalen: nu en in de toekomst goed en veilig te kunnen leven, wonen en werken.

Kritische succesfactoren hebben  invloed op de woningbouw, zowel landelijke als in specifieke gebieden. Meestal hebben ze gevolgen voor de planning en kosten van woningbouwprojecten. Ze spelen op het gebied van klimaatbestendig bouwen, inclusief bouwen, verduurzaming, stikstof, een gezond en veilig leefmilieu, luchtkwaliteit, energievoorziening en erfgoed. 

Concreet gaat het onder meer om:

 • Processen en procedures
 • Capaciteit
 • Programmering
 • Rendement
 • Instrumentarium Gemeenten
 • Mobiliteit
 • Leefbaarheid
 • Stikstof
 • Arbeidsmarkt
 • Energietransitie
 • Grondstoffen
 • Geluid
 • Watervoorziening

Voorbeelden

Kritische succesfactoren kunnen plannen voor woningbouw op verschillende manieren belemmeren. In het geval van geluid is het bijvoorbeeld in beginsel niet toegestaan om te bouwen in een gebied waar geluidsnormen worden overschreden (door lucht- en/of wegverkeer of andere oorzaken). Maar het kan ook gaan om gebrek aan capaciteit (personeel) bij betrokken partijen, waardoor de start van de bouw of de voorbereidende fase sterk vertraagd wordt. Een ander voorbeeld is ‘water bodem sturend’, wat onder meer inhoudt dat projecten alleen doorgang kunnen vinden als de plannen afdoende maatregelen bevatten omtrent de risico’s op overstroming of andere vormen van wateroverlast.

Aanpak

Elke kritische succesfactor wordt grondig geanalyseerd. Dit gebeurt aan de hand van rapporten en onderzoeken en gesprekken met experts, provincies, gemeenten, ministeries en andere betrokken partijen. Daarna wordt in overleg gekeken wat mogelijke oplossingen zijn. Het overleg met andere betrokken ministeries vindt structureel plaats, zodat woningbouw ook daar in het beleid en de besluitvorming wordt meegenomen. Daarnaast worden verdiepingssessies georganiseerd met provincies en gemeenten om hen te informeren en door hen naar voren gebrachte vragen, signalen en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart te brengen.