Voorafgaande goedkeuring Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen (RvC) moet bepaalde bestuursbesluiten vooraf goedkeuren. Als een corporatie een vereniging is, wordt ook de algemene ledenvergadering in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over deze besluiten. De RvC kan deze adviezen gemotiveerd naast zich neer leggen.

Wijzigingen na gewijzigde Woningwet 1 januari 2022

De bepaling dat als een corporatie een vereniging is, de algemene ledenvergadering in de gelegenheid gesteld wordt advies uit te brengen over deze besluiten, vervalt.

Goedkeuring RvC

Bestuursbesluiten waarvoor goedkeuring van de RvC vereist is zijn onder meer:

  • voornemens tot investeringen van meer dan 3 miljoen euro;
  • vervreemdingen met een waarde van meer dan tien miljoen euro;
  • wijziging van statuten of het vervreemden van onroerende zaken;
  • besluiten over onder meer het regulier onderhoud;
  • besluiten tot verkoop van woningen aan natuurlijke personen.

Verder moeten alle besluiten waarvoor het bestuur van de woningcorporatie de goedkeuring van de minister nodig heeft, eerst worden goedgekeurd door de RvC.

Wijzigingen na gewijzigde Woningwet 1 januari 2022

Aan de voorgenomen besluiten, die goedkeuring nodig hebben van de RvC wordt een categorie toegevoegd. Namelijk die van een besluit tot fusie, als bedoeld in artikel 309 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: