Geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets

Bestuurders en commissarissen van woningcorporaties worden benoemd door de Raad van Commissarissen (RvC). Voorafgaand aan de benoeming geeft de Autoriteit woningcorporaties namens de minister zijn zienswijze op de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat bestuurder. 

Op de website van Ilent is meer informatie te lezen over het aanvragen van een zienswijze en wat daarvoor nodig is.

Wijzigingen na gewijzigde Woningwet 1 januari 2022

Naast de bepalingen van de Woningwet en onderliggende regelgeving, zullen voor de invulling van de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets ook beleidsregels van de Aw gelden.

Benoemen bestuurder woningcorporatie

Als de Autoriteit woningcorporaties een positieve zienswijze afgeeft ten aanzien van de geschiktheid en betrouwbaarheid van een kandidaat bestuurder, dan kan RvC van de betrokken woningcorporatie de betrokkene vervolgens (her-)benoemen als bestuurder voor maximaal vier jaar. 

Wijzigingen na gewijzigde Woningwet 1 januari 2022

Als gevolg van de wijziging van de Woningwet per 1 januari 2022, vervalt de mogelijkheid voor de Algemene Vergadering van een woningcorporatie om een advies te geven over de te benoemen bestuurder. Gebleken is dat dit procedurevereiste onnodig complicerend werkte voor woningbouwverenigingen ten opzichte van woningbouwstichtingen.

Geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen bestuurder

Van bestuurders binnen de woningcorporatiesector wordt verwacht dat zij geschikt en betrouwbaar zijn om hun taken en bevoegdheden naar behoren te kunnen vervullen. Werving van kandidaat-bestuurders vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de RvC van de betrokken woningcorporatie, waarna deze RvC vervolgens een kandidaat voordraagt aan de Aw. De Aw onderzoekt vervolgens de geschiktheid en betrouwbaarheid van de betrokken kandidaat op basis van de hiertoe gegeven beoordelingscriteria in bijlage 1 en bijlage 2 van het Btiv. Als de voorgedragen kandidaat door de Aw geschikt en betrouwbaar wordt geacht conform die criteria, dan geeft de Aw een positieve zienswijze af, waarna de RvC van de betrokken woningcorporatie de betrokkene als bestuurder kan benoemen.

Het vereiste van geschiktheid en betrouwbaarheid voor bestuurders in de woningcorporatiesector geldt gedurende de volledige benoemingstermijn. In het kader van de benoeming tot bestuurder van een woningcorporatie, is het van belang dat betrokkene zijn werkzaamheden vervult zonder (de schijn van) belangenverstrengeling als gevolg van eventuele (neven-)activiteiten.

Wijzigingen na gewijzigde Woningwet 1 januari 2022

De huidige bijlage 1 bij het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting, met daarin een overzicht van competenties, vervalt. De huidige bijlage 2, met daarin een overzicht van antecedenten, blijft gehandhaafd. Het voorgaande neemt niet weg dat de Aw kandidaten nog steeds zal beoordelen op zowel geschiktheid als betrouwbaarheid.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: