Handreiking prestatieafspraken en vraagbaak

De afgelopen jaren zijn prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties steeds meer gemeengoed. Daarmee is een impuls gegeven aan de samenwerking op lokaal niveau.

Toch leven er nog veel vragen: hoe richten we de samenwerking lokaal (of regionaal) goed in? Wat zijn rollen en hoe verhouden partijen zich tot elkaar? Maar zeker ook: hoe kunnen partijen elkaar versterken en elkaars kracht benutten? En hoe krijgt wederkerigheid en gelijkwaardigheid vorm? In de nieuwe handreiking en vraagbaak prestatieafspraken staan de vragen centraal die huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten hebben bij het opstellen van hun prestatieafspraken.