Bouwstenen Energiebesparing in prestatieafspraken

De Bouwstenen energiebesparing in prestatieafspraken zijn een vervolg op de Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken uit 2019. Deze gids geeft inzicht in twaalf prestatieafspraken die bijdragen aan lagere woonlasten en een beter wooncomfort. De tien bouwstenen geven inzicht in nieuwe en complexe vraagstukken waar corporaties en gemeenten mee te maken krijgen bij verdere stappen in CO2-reductie.

Met praktische voorbeelden en ervaringen van corporaties, huurdersbelangenorganisaties en gemeenten geven de bouwstenen inspiratie om aan de slag te gaan met diverse uitdagingen van de energietransitie in de bebouwde omgeving. De onderwerpen voor de tien bouwstenen zijn tot stand gekomen in overleg met de opdrachtgevers Aedes, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Woonbond, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De tien bouwstenen

De volgende bouwstenen zijn beschikbaar:

  • Aansluiten op een warmtenet
  • Duurzaam en betaalbaar warmtenet
  • Aardgasvrije wijkaanpak
  • Koken zonder aardgas
  • Samen met de bewoner verduurzamen
  • Bewustwording energiegedrag
  • Huurdersorganisaties beheren eigen budget
  • Klimaatadaptatie
  • Circulariteit
  • Databank bouwmaterialen