Belangrijk voor verhuurders: vraag tijdig vermindering of vrijstelling verhuurderheffing 2022 aan

In het coalitieakkoord is aangekondigd dat de verhuurderheffing per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Dat maakt 2022 het laatste jaar waarin verhuurders de heffing betalen en daarmee ook dat zij gebruik kunnen maken van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV). De aanvragen hiervoor moeten echter tijdig ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de RVO-site staat actuele informatie over aanleverdata en uiterste termijnen.

Als de verhuurderheffing wordt afgeschaft vervalt ook de RVV Tijdelijke woningen. Deze regeling biedt verhuurders fiscaal voordeel bij de realisatie van tijdelijke en flexibele woningen door vrijstelling van de verhuurderheffing. Verhuurders kunnen tot 1 juli as. hun aanvraag indienen bij het RVO.

Daarnaast vervalt de RVV Aankoop op 1 juli: dit is de regeling die verhuurders vrijstelt van verhuurderheffing voor de aankoop van particuliere woningen bij de (her)ontwikkeling van gebieden in bepaalde krimpregio’s. De beëindiging van deze regeling houdt overigens geen verband met de afschaffing van de verhuurderheffing. Ook hier kunnen nog tot 1 juli as. hun aanvraag doen bij het RVO.

Prestatieafspraken corporaties

De afschaffing van de Verhuurderheffing hangt samen met prestatieafspraken die de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakt met Aedes, VNG en IPO.  Deze prestatieafspraken worden naar verwachting vóór 1 juli as. afgesloten, later dit jaar volgt het wetsvoorstel voor de afschaffing van de verhuurderheffing.