Bouwberaad

Na het succes van de Bouwagenda hebben departementen en de partijen in de bouwketen geconstateerd dat het noodzakelijk is om een platform te behouden voor de agendavoering en het strategische en bestuurlijke gesprek met de ontwerp- bouw-, en technieksector. Dat is het platform Bouwberaad.

Wat is het Bouwberaad?

Het Bouwberaad is bedoeld om grote maatschappelijke thema’s in de gebouwde omgeving, zoals de energietransitie, digitalisering, grondstoffengebruik, circulariteit, stikstof, klimaatadaptief bouwen, de human capital agenda en mobiliteit te bespreken en belemmeringen gezamenlijk weg te nemen. Het Bouwberaad is opgericht als platform voor overheid, opdrachtgevers, opdrachtnemers, toeleveranciers en kennisinstituten in de ontwerp-, bouw- en technieksector.

Het Bouwberaad is geen ‘instituut’, maar een plek waar bestuurders met elkaar informeel bespreken wat er op strategisch niveau nodig is om verschillende ontwikkelingen elkaar te laten versterken. Het Bouwberaad valt qua verantwoordelijkheid niet onder een specifieke minister, al is in de praktijk het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het departement dat zorg draagt voor het bij elkaar komen van het Bouwberaad.

Inzet om de bouwstroom op gang te houden

In mei 2022 heeft het Bouwberaad het initiatief genomen om de intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ te tekenen. Dit om de ingrijpende economische gevolgen die de oorlog in Oekraïne had op de Nederlandse bouw te lijf te gaan. In deze intentieverklaring zijn uitgangspunten afgesproken om de continuïteit in de bouwproductie zoveel mogelijk te bevorderen, door risico’s waar mogelijk te beperken, en bij problemen die voortkomen uit de huidige onzekerheid op de markt risico’s en lasten samen op te pakken. Daarnaast is afgesproken om gezamenlijk de vinger aan de pols te houden in het periodieke overleg tussen overheid en marktpartijen (het Bouwberaad). Waar nodig zijn er per deelsector aanvullende afspraken gemaakt, de zogeheten handelingskaders.

Adviserende handelingskaders

De volgende, adviserende handelingskaders zijn ontwikkeld of in ontwikkeling: infra landelijk, infra decentraal, energie-infrastructuur, woningbouw huur en koop, utiliteit-bouw. De directie Bouwen & Energie van het ministerie van BZK heeft een faciliterende rol gehad in dit proces, en een actieve bijdrage geleverd bij de tafels woningbouw en utiliteitsbouw.

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Een aantal ministeries ondertekenden samen met een grote groep brancheverenigingen en ketenvertegenwoordigers op 24 mei 2024 een samenwerkingsverklaring om inzichtelijk te maken welke randvoorwaarden nodig zijn om de verduurzaming te versnellen. Lees meer op deze pagina.