Bouwberaad

Na het gezamenlijke initiatief van de Bouwagenda en de daarin actieve ‘Taskforce’ hebben departementen en de partijen in de bouwketen geconstateerd dat het noodzakelijk is om een platform te behouden voor de agendavoering, het strategische en bestuurlijke gesprek met de ontwerp- bouw en technieksector met als doel om de voortgang van de thema’s in de bouwagenda (Thema’s zoals de energietransitie, digitalisering, grondstoffengebruik en mobiliteit) te bewaken en belemmeringen gezamenlijk weg te nemen. Daarom is het Bouwberaad opgericht om te fungeren als dit platform, waarin zowel overheid, opdrachtgevers als opdrachtnemers in de Ontwerp-, Bouw- en technieksector vertegenwoordigd zijn en de nodige goede gesprekken te voeren.

Het Bouwberaad is geen ‘instituut’, met een bureaucratie en uitgebreide stukkenstroom. Het is wel de plek waar bestuurders met elkaar informeel bespreken wat er op strategisch niveau nodig is om verschillende ontwikkelingen elkaar te laten versterken. Het Bouwberaad valt qua verantwoordelijk niet onder een specifieke minister, al is in de praktijk het ministerie van BZK  het departement dat zorg draagt voor het bij elkaar komen van het Bouwberaad.

De partijen die momenteel deelnemen in het bouwberaad:

 • Bouwend NL
 • TKI Urban Energy
 • Techniek NL
 • VNG
 • NLingenieurs
 • TNO
 • Aedes
 • NEPROM
 • IPO
 • NVTB
 • Ministerie van IenW 
 • Rijkswaterstaat
 • Woningbouwers NL
 • Ministerie van EZK
 • Ministerie van BZK
 • RVB

Het Secretariaat van het bouwberaad wordt momenteel verzorgd door het ministerie van BZK, Rijkswaterstaat, Techniek NL, en Bouwend NL:

Inzet om de bouwstroom op gang te houden

Het bouwberaad is een periodiek overleg van het ministerie van BZK, IenW, en EZK met de ontwerp- bouw- en technieksector, voortgekomen uit de gezamenlijke Bouwagenda van 2017. In mei 2022 is vanuit het Bouwberaad het initiatief genomen om de intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ te tekenen. Dit om de ingrijpende economische gevolgen die de oorlog in Oekraïne had op de Nederlandse bouw te lijf te gaan. De oorlog zette extra spanning op de al sterk stijgende energieprijzen en toenemende schaarste aan grondstoffen en onderdelen. In deze intentieverklaring zijn uitgangspunten afgesproken om de continuïteit in de bouwproductie zoveel mogelijk te bevorderen, door risico’s waar mogelijk te beperken, en bij problemen die voortkomen uit de huidige onzekerheid op de markt risico’s en lasten samen op te pakken. Daarnaast was afgesproken om gezamenlijk de vinger aan de pols te houden in het periodieke bouwoverleg tussen overheid en marktpartijen (het Bouwberaad). Waar nodig kon er per deelsector in de bouw naar aanvullende afspraken gekeken worden.

Adviserende handelingskaders

Vanuit  de uitgangspunten van de intentieverklaring is er vervolgens gekeken waar er behoefte was voor aanvullende afspraken. Dit leidde tot gesprekken aan verschillende deeltafels: infra landelijk, infra decentraal, energie-infrastructuur, woningbouw huur en koop, u-bouw. De afgelopen maanden hebben deze tafels hard gewerkt om te komen tot een probleemschets en daaropvolgend een adviserend handelingskader. Dit heeft al geleid tot een eerste adviserend handelingskader voor de sector infra decentraal. Daarnaast is het handelingskader voor de sector infra landelijk inmiddels ook gereed en is er bij  de tafels utiliteit en woningbouw (huur en koop) ook al zicht op een handelingskader. Vanuit de directie Bouwen & Energie hebben wij een faciliterende rol gehad in dit proces, en een actieve bijdrage geleverd bij de tafels woningbouw, en utiliteitsbouw.

Overzicht overlegtafels:

 • Infra Landelijk
 • Infra regionaal 
 • Energie-infrastructuur
  • Aanvankelijk gaven opdrachtgevers en opdrachtnemers aan dat een specifiek handelingskader voor Energie-infrastructuur niet nodig was. Inmiddels is er wel behoefte hieraan. De overlegtafel wordt momenteel opgestart.
 • Woningbouw huur en koop
  • Deelnemers: Aedes, Neprom, BZK, AFNL, Bouwend Nederland, NVTB en VMRG
  • Er is een gezamenlijk beeld van de problematiek.
  • Er zijn best practices verzameld waarmee de problemen opgelost kunnen worden. 
  • Het handelingskader is binnenkort gereed.
 • Utiliteitsbouw
  • Deelnemers: Rijksvastgoedbedrijf, TechniekNL, VMRG, Bouwend Nederland en Metaalunie
  • Het handelingskader is binnenkort gereed.
 • Onderhoud, renovatie en verduurzaming
  • Er is een gezamenlijk beeld van de problematiek. 
  • Er zijn best practices verzameld waarmee de problemen opgelost kunnen worden. 
  • Het adviserend handelingskader is in de conceptuele fase.