Bouwberaad

Na het succes van de Bouwagenda hebben departementen en de partijen in de bouwketen  geconstateerd dat het noodzakelijk is om een platform te behouden voor de agendavoering en het strategische en bestuurlijke gesprek met de ontwerp- bouw-, en technieksector. Het platform is bedoeld om grote maatschappelijke thema’s in de gebouwde omgeving, zoals de energietransitie, digitalisering, grondstoffengebruik, circulariteit, stikstof, klimaatadaptief bouwen, de human capital agenda en mobiliteit te bespreken en belemmeringen gezamenlijk weg te nemen. Het Bouwberaad is opgericht als platform voor overheid, opdrachtgevers, opdrachtnemers, toeleveranciers en kennisinstituten in de ontwerp-, bouw- en technieksector.

Het Bouwberaad is geen ‘instituut’, maar een plek waar bestuurders met elkaar informeel bespreken wat er op strategisch niveau nodig is om verschillende ontwikkelingen elkaar te laten versterken. Het Bouwberaad valt qua verantwoordelijkheid niet onder een specifieke minister, al is in de praktijk het ministerie van BZK  het departement dat zorg draagt voor het bij elkaar komen van het Bouwberaad.

De partijen die momenteel deelnemen in het bouwberaad:

 • Aedes
 • Bouwend Nederland
 • IPO
 • Ministerie van BZK
 • Ministerie van EZK
 • Ministerie van IenW 
 • NEPROM
 • NL Ingenieurs
 • NVTB
 • Rijkswaterstaat
 • RVB
 • Techniek Nederland
 • TKI Urban Energy
 • TNO
 • VNG
 • Woningbouwers NL

Het Secretariaat van het Bouwberaad wordt verzorgd door het ministerie van BZK, Rijkswaterstaat, Techniek Nederland en Bouwend Nederland.

Inzet om de bouwstroom op gang te houden

In mei 2022 heeft het Bouwberaad het initiatief genomen om de intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ te tekenen. Dit om de ingrijpende economische gevolgen die de oorlog in Oekraïne had op de Nederlandse bouw te lijf te gaan. De oorlog zette extra spanning op de al sterk stijgende energieprijzen en toenemende schaarste aan grondstoffen en onderdelen. In deze intentieverklaring zijn uitgangspunten afgesproken om de continuïteit in de bouwproductie zoveel mogelijk te bevorderen, door risico’s waar mogelijk te beperken, en bij problemen die voortkomen uit de huidige onzekerheid op de markt risico’s en lasten samen op te pakken. Daarnaast wasis afgesproken om gezamenlijk de vinger aan de pols te houden in het periodieke overleg tussen overheid en marktpartijen (het Bouwberaad). Waar nodig zijn er per deelsector aanvullende afspraken gemaakt, de zogeheten handelingskaders.

Adviserende handelingskaders

De volgende, adviserende handelingskaders zijn ontwikkeld of in ontwikkeling: infra landelijk, infra decentraal, energie-infrastructuur, woningbouw huur en koop, utiliteit-bouw. De directie Bouwen & Energie van het ministerie van BZK heeft een faciliterende rol gehad in dit proces, en een actieve bijdrage geleverd bij de tafels woningbouw en utiliteitsbouw.

Overzicht handelingskaders: