Beleidsagenda Caribisch Nederland

Door schaarste, gestegen prijzen en groei van de bevolking is een betaalbare huur- of koopwoning voor steeds minder mensen in Caribisch Nederland vanzelfsprekend geworden. Voor veel mensen op Saba, Sint-Eustatius en Bonaire is het een hele opgave om een huis te vinden dat past bij hun inkomen, levensfase of gezinssamenstelling.

Samen met de eilanden is daarom een beleidsagenda opgesteld om betaalbaar wonen voor meer mensen mogelijk te maken en de leefomgeving op de eilanden te beschermen:

  • Er wordt ingezet op de versnelde bouw van sociale huurwoningen en een betere huurcompensatie. Ook komen er huurcommissies.
  • De eilanden pakken energiearmoede aan en zetten vol in op  energiebesparing.
  • Voor kopers die de financiering van hun koopwoning net niet rond krijgen, komen meer financieringsmogelijkheden.
  • Een nieuw ruimtelijk ontwikkelingsprogramma gaat al het mooie en unieke op land en zee beter beschermen.

Deze beleidsagenda is onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda en vormt het referentiepunt voor de gezamenlijke aanpak tot en met 2025, met een doorkijk naar 2030.