Wet goed verhuurderschap Bulgaars

For subtitels, press ''cc''. 

На първи юли влиза в сила
Законът за доброто наемодателство.

Този закон дава повече
възможности на общините

да защитават наемателите
от нежелано поведение

от страна на наемодатели и брокери.

Ще има национален стандарт
за добро наемодателство.

Наемодателят няма право
да дискриминира наемателите.

Наемодателят няма право
да отхвърли наемател

на база характеристики,
незасягащи отдаването под наем на имота.

Например произход, увреждане
или сексуална ориентация.

Наемодателят няма
право да заплашва наемателя.

Например заплаха за прекратяване
на договора за наем

или за спиране на електричеството.

Наемодателят може да поиска депозит
в размер на максимум двумесечен наем.

Наемодателят няма право да начислява
неразумни разходи за обслужване.

Наемодателят трябва да предостави на
наемателя годишен отчет за тези разходи.

Договорът за наем
трябва да бъде внесен в писмен вид.

Наемодателят трябва да информира
наемателя

относно общите права и задължения,
засягащи отдавания под наем имот.

Например правилата за
годишното увеличение на наема.

Наемателят трябва да знае къде
да задава въпроси относно имота.

Агенциите за отдаване под наем нямат право
на двойни такси за посредничество.

Ако агенцията за отдаване
под наем работи за наемодателя,

не им е позволено да таксуват и наемателя.

Това са така наречените разходи за
договор или административни разходи.

Тези правила също важат
и ако наемателят е работник мигрант.

И наемодателят трябва
да впише договора за наем

отделно от трудовия договор.

Информацията, която наемодателят
трябва да даде на наемателя,

трябва да се осигури на
предпочитания от работника мигрант език.

Вашият наемодател не спазва
някое от тези правила?

Можете да докладвате това
на вашата община.

От първи януари 2024 г. всяка общища

трябва да има точка
за контакт с наемателите.

От общината могат да ви помогнат,
а също и да наложат правилата.

Общините също така могат да
издават разрешения за отдаване под наем

за уязвими зони.

За отдаване под наем
на работници мигранти

общините също могат да
издават такова разрешение.

Това им позволява да поставят
изисквания към качеството на имота.