Handelingskader Infra Decentraal

Lees hieronder de toelichting bij dit Handelingskader.

Regionaal handelingskader ondersteunt snelle doorloop bouwketen 

Het belang van duurzaam bouwen en goed onderhouden van de infrastructuur en woningen in Nederland is urgenter dan ooit. De noodzakelijke verduurzaming, hoge energieprijzen en toenemende schaarste aan grondstoffen en onderdelen heeft grote impact op de toeleverings- en productieketen van de bouwsector. Om vertraging en uitstel van projecten te voorkomen hebben vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers een handelingskader opgesteld. Met als doel prijsstijgingen en leveringsproblemen bij infrastructurele werken voor decentrale overheden waar mogelijk te voorkomen en waar nodig naar redelijkheid te compenseren. 

Eerste handelingskader

Het kader is een eerste resultaat van de afgesloten ‘Intentieverklaring Samen doorbouwen in onzekere tijden ’, die is opgesteld door het Bouwberaad. Om hiermee de gevolgen van prijsstijgingen en leveringsproblemen door de Oekraïne-oorlog, als ook de gevolgen van bredere problematiek zoals corona, stikstof, arbeidsmarktkrapte en extreme droogte/laag water, zoveel mogelijk te beperken. Het regionale kader biedt concrete handvatten voor een gespreksagenda op projectniveau. Het bestaande instrumentarium is ingezet om op een constructieve manier het gesprek te kunnen voeren over prijsontwikkelingen en de verrekening, ook op opdracht- en contractniveau. De gezamenlijk overeengekomen uitgangspunten geven betrokken partijen houvast hoe om te gaan met de kostenstijgingen in de bouw en infra. Deze ontstaan door extreme materiaalprijsstijgingen en de leveringsproblemen van materiaal. Ondertussen werken de partijen door aan nieuwe handelingskaders voor deelmarkten in de bouwsector, bijvoorbeeld op landelijk niveau.

Sector breed zoeken naar oplossing van zorgpunten

Tijdens de gesprekken over het kader kwamen twee zorgpunten naar voren: Decentrale overheden beschikken niet altijd over voldoende financiële middelen om crises met prijsstijgingen en aanhoudende onzekerheden het hoofd te bieden. Daarnaast is er zorg over het doorbelasten van risico’s bij leveranties na inkoop. Deze zaken spelen sectorbreed en zijn in een afzonderlijk schrijven door de voorzitter van MKB INFRA aan Minister Bruins Slot overhandigd en aan Minister Harbers verstuurd.

Deelnemende partijen

De Vereniging van Waterbouwers en MKB INFRA zijn aan ondernemerskant als kartrekkers aangewezen en hebben opgetreden voor de totstandkoming van het kader. Daarnaast zaten namens de opdrachtnemers ook Cumela en Bouwend Nederland als gesprekspartner aan tafel. En de opdrachtgeverskant is vertegenwoordigd via de waterschappen Delfland, Hunze en Aa’s, de provincies Overijssel en Gelderland, de gemeente Amsterdam en BIZOB (Inkoop & Contractmanagement gemeenten en publieke organisaties Oost-Brabant).

Eind vorig jaar is het kader geaccordeerd door alle partijen van het Bouwberaad waarvoor dit kader relevant is, bestaande uit: NVTB, Bouwend Nederland, de provincies (IPO), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Koninklijke NLingenieurs, WoningBouwersNL, NEPROM, Techniek Nederland, TKI Urban Energy en de ministeries van BZK en IenW. 

Lees hier het gezamenlijke bericht van de gesprekspartners aan de regionale tafel.