Factsheet uitgifte van onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen

Gronduitgifte overheden (arrest Didam)

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 uitspraak gedaan over de manier waarop de overheid partijen moet selecteren bij de verkoop van vastgoed (gronden en andere onroerende zaken).

Hier is een oordeel gegeven over de vraag: mag de overheid een perceel grond exclusief aan een partij te koop aanbieden of moet het alle gegadigden een kans bieden om het perceel te kopen? De Hoge Raad oordeelt dat overheden onroerende zaken niet langer uitsluitend aan een partij te koop kunnen aanbieden. Ook andere geïnteresseerde partijen krijgen via een openbare selectie de ruimte om mee te bieden. Als redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er slechts een serieuze partij in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak is onderhandse verkoop wel mogelijk. Dit moet dan op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria worden vastgesteld. Overheden moeten informatie hierover vooraf bekend maken. Deze verplichtingen volgen uit het gelijkheidsbeginsel, waaraan overheden zijn gebonden. Op dit punt verschilt de positie van overheden van die van een private partij.

In de factsheet uitgifte van onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen wordt een antwoord gegeven op de belangrijkste vragen die dit oproept en de gevolgen hiervan.

De meest recente informatie over arrest Didam is te vinden op de pagina Gronduitgifte overheden.