Mozartlaan in Delft: tijdelijke huisvesting van Oekraïense ontheemden in flexwoningen

Interview uit het Realisatieboek Tijdelijke Huisvesting met Hilde van Slooten, senior projectmanager bij gemeente Delft.

Hilde van Slooten vervult sinds september 2022 de rol van senior projectmanager bij de gemeente Delft. Ze is betrokken bij het plaatsen en verhuren van de eerste woningen uit de aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf.

Het project is ontstaan vanwege de urgentie om woningen te realiseren voor Oekraïense ontheemden. De woningen bevinden zich op een voormalig voetbalterrein aan de Mozartlaan in Delft en zijn hier in eerste instantie voor een periode van drie jaar geplaatst. Daarna zijn er nieuwbouwplannen voor deze locatie en worden de woningen elders herplaatst. Sinds juni 2023 zijn de eerste bewoners ingetrokken en heeft de gemeente hier positieve reacties over ontvangen. De woningen zijn gerealiseerd in een groen gebied. De voormalige kantine van de voetbalclub is omgebouwd tot een gemeenschappelijke binnenruimte waar bewoners graag samenkomen.

Bij de aantreding van Hilde voldeed de gemeente nog niet aan de nationale taakstelling voor de opvang van statushouders en ontheemde Oekraïners. Daarnaast was één van de bestaande opvanglocaties per 1 april 2023 niet langer beschikbaar. Het resultaat: de gemeente Delft diende een voorstel in om tijdelijke huisvesting aan de Mozartlaan te onderzoeken. Het voorstel werd binnen twee maanden goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Niet lang daarna werd de overeenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf voor de aankoop van de woningen gesloten.

Doordat de urgentie ook door het college gevoeld werd, is er snel gehandeld door alle betrokken partijen. De gemeente koos voor een locatie die ze al in eigendom had. De noodzaak voor de snelle beschikbaarheid van de woningen maakten de flexwoningen van het Rijksvastgoedbedrijf bijzonder geschikt voor deze locatie én doelgroep. In overleg werd gekozen voor de bouwer met de kortste levertijd om het proces in een stroomversnelling te brengen. Hierbij zijn partijen actief ondersteund door de Uitvoeringsorganisatie Versnelling Tijdelijke Huisvesting.

De grote tijdsdruk bracht een aantal uitdagingen met zich mee. Een van deze uitdagingen is dat de manier van funderen niet paste binnen de strakke tijdsplanning van de gemeente om de woningen tijdig te plaatsen. Daarom is er gekozen voor het gebruik van Stelcon platen. Daarnaast bleek de vooropgestelde planning te optimistisch.  Het succes en de snelheid van realisatie is te danken aan de urgentie die alle betrokken partijen voelden. Uitstel zou immers betekenen dat toekomstige bewoners op straat zouden belanden. Dit gegeven was een extra motivatie om tijdig de benodigde contracten met het Rijksvastgoedbedrijf voor de aanschaf en realisatie van de woningen gereed te hebben en het opleveringsproces goed te begeleiden. De nauwe samenwerking binnen het gehele team zorgde ervoor dat er direct naar oplossingen werd gezocht wanneer zich kritieke momenten voordeden.

Gedurende het proces is altijd heel praktisch gehandeld. Door één-op-één afspraken met betrokken partijen te maken, duidelijke doelen te stellen, direct te handelen, ten aanzien van het onherroepelijk worden van de vergunning de bezwaartermijn niet af te wachten en door vroegtijdig te starten met werkzaamheden was het mogelijk om continu in beweging te blijven. Tevens waren ook de collega’s van Bouw- en Woningtoezicht onderdeel van het projectteam. Hierdoor was er in een vroeg stadium voor iedereen duidelijkheid over de uit te voeren planologische procedure en mogelijke versnellingen in het beoordelen van de ingediende vergunning.

De urgentie won het in Delft van de onzekerheid over een vervolglocatie. Dit vraagt om bestuurlijk lef.  Opvallend is dat er ondanks de korte doorlooptermijn weinig tot geen bezwaar is gemaakt door omwonenden. In eerste instantie was de buurt terughoudend over de plannen voor tijdelijke woningen op deze locatie doordat er nog veel onduidelijk was. Toen bekend werd dat de woningen bestemd waren voor Oekraïense ontheemden was geen er geen bezwaar meer. De eerste bewoner hebben in juni hun intrek op de woning genomen. Inmiddels heeft de gemeente veel positieve reacties van bewoners ontvangen.