Tiny Houses en appartementen in Eemnes bieden huisvesting aan starters en Oekraïense ontheemden

Interview uit het Realistieboek Tijdelijke Huisvesting met Huub de Jong, projectleider bij de gemeente Eemnes

De Barbeelstraat is een tijdelijke woonwijk aan de rand van Eemnes. De appartementen bieden huisvesting aan Oekraïense ontheemden. De tiny houses zijn bestemd voor starters uit Eemnes.

De locatie van dit project is aan de achterkant van een braakliggend terrein, aan de rand van het dorp tegen de bestaande bebouwing aan. Het project kent twee woningtypen: tiny houses en appartementen. Door het inzetten van beide woning-typen ontstaat een gemengd woonmilieu. Vanaf de start van de initiatieffase is dit project in 10 maanden van de grond gekomen. Dit succes is te danken aan de snelle doorlooptijden van de handeling van de vergunningsaanvraag en de algehele snelle besluitvorming.  Bijzonder is dat de inwoners van Eemnes hier samen wonen met Oekraïense ontheemden. Ook is de daadkracht van de gemeente om dit project prioriteit te geven bijzonder. Een subsidieregeling vanuit het Rijk en investeringen van de woningcorporatie zorgden voor de haalbaarheid van het project. Dit heeft ertoe geleid dat Eemnes nu beter kan voorzien in de hoge woningnood. De komst van de woningen viel in goede aarde: op de acht tiny houses schreven maar liefst 378 gegadigden zich in.

Interview met Huub de Jong, projectleider

Huub de Jong is namens de gemeente Eemnes van A tot Z betrokken geweest bij de ontwikkeling van de verplaatsbare woningen voor Oekraïners en starters uit Eemnes op de Barbeelstraat.  Nog dagelijks is er behoefte aan huisvesting voor Oekraïense ontheemden in Nederland. Zij kunnen in eerste instantie terecht in noodopvang, maar niet voor de lange termijn. De gemeente Eemnes draagt bij aan het oplossen van deze woonopgave met een locatie voor verplaatsbare woningen. De woningen aan de Barbeelstraat zijn een zeer geschikte locatie binnen de bebouwde kom.

Via een omgevingsvergunning kon worden afgeweken van de bestemming bedrijf die op de locatie van toepassing is. In een sneltreinvaart zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, waarna de gemeente Eemnes en woningcorporatie De Alliantie een intentieovereenkomst hebben gesloten. De locatie aan de Barbeelstraat is beschikbaar voor in ieder geval 5 jaar, met uitloop van 10 jaar extra. Tevens heeft de gemeente toegezegd dat na afloop van deze termijn een locatie elders in Eemnes beschikbaar wordt gesteld. Daar kunnen de woningen voor een periode van 15 jaar worden geplaatst. Voor De Alliantie was een vervolglocatie een belangrijke voorwaarde voor een volgende stap in de ontwikkeling.

Hoewel de Barbeelstraat een geschikte locatie bleek te zijn, was de financiële haalbaarheid een grote uitdaging. De inzet van verplaatsbare woningen was voor Eemnes nog relatief onbekend en bracht om die reden verschillende onzekerheden met zich mee. De gemeente wilde echter snel woningen realiseren, dus kreeg het project op de Barbeelstraat bestuurlijk prioriteit. Doordat de Alliantie ruime ervaring heeft met verplaatsbare woningen, was de woningcorporatie bereid om de investering te doen. De gemeente Eemnes heeft de grondkosten op zich genomen. Met het oog op de toekomst hebben partijen gezamenlijk geïnvesteerd en daadkrachtig opgetreden.

Zonder de daadkracht van de gemeente en het college was het project aan de Barbeelstraat niet zo snel van de grond gekomen. De verschillende subsidieregelingen waren ook belangrijke uitgangspunten om het project financieel haalbaar te maken. Vanaf de start van het project heeft de gemeente Eemnes omwonenden actief meegenomen in de planvorming. Dit heeft ertoe geleid dat er geen enkel bezwaar is ingediend tegen de omgevingsvergunning. Bovendien was de gemeenteraad unaniem voorstander van het plan om de verplaatsbare woningen zo snel mogelijk te realiseren.

“De inzet van verplaatsbare woningen was nieuw voor Eemnes en bracht onzekerheden mee, maar door politieke prioriteit kregen we het project snel voor elkaar.” - Huub de Jong, projectleider gemeente Eemnes

De vraag naar woningen in Eemnes is groot. Betrokken partijen vonden het daarom belangrijk dat de woningen beschikbaar zouden zijn voor een mix aan doelgroepen. Om deze reden zijn de tiny houses exclusief beschikbaar gesteld voor starters uit Eemnes, die door de huidige woningmarkt lastig een woning vinden. De appartementen zijn bestemd voor Oekraïense ontheemden, om zo een goede doorstroom vanuit een tijdelijke noodopvang in Eemnes mogelijk te maken. Met deze combinatie van doelgroepen heeft de gemeente een afwisselend woonmilieu gecreëerd én komt het tegemoet aan de huisvestingsvraag in de gemeente: “het mes snijdt dus aan twee kanten en zo wordt er een draagvlak gecreëerd voor verplaatsbare woningen voor verschillende doelgroepen”.

In het project is de hoge kwaliteit van de woningen een belangrijke focus. De acht tiny houses zijn allemaal van hetzelfde type en zijn voorzien van zonnepanelen. De appartementen zijn daarentegen variabel in samenstelling. Er zijn twee-, drie- en vierkamerappartementen. Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte waar bewoners kunnen samenkomen. Rondom de woningen worden faciliteiten geplaatst zoals fietsenstallingen en speelvoorzieningen. Op deze manier wordt er een fijne woonomgeving gecreëerd voor de nieuwe bewoners van de Barbeelstraat.