Vinex nieuwbouw woon huur 2
Beeld: Riesjard Schropp

Themanieuwsbrief 1 juli - 29-06-2023

Er is momenteel veel gaande in de woningsector. Ook per 1 juli zijn er diverse ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op jouw werk als betrokken professional in de woningsector. Zo treedt er nieuwe wet- en regelgeving in werking en staan er subsidieloketten open om de woningmarkt een impuls te geven. In deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste zaken op een rij.

Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

Huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning moeten uiterlijk 1 juli 2023 een huurverlaging ontvangen. Vanaf dan gaat voor circa 600.000 huurders de nieuwe, lagere huurprijs gelden van € 575,03 per maand. De verlaging geldt voor huishoudens die in een sociale zelfstandige huurwoning wonen en niet meer verdienen dan 120% van het minimuminkomen conform de Wet op de huurtoeslag. Deze eenmalige huurverlaging was in de Nationale prestatieafspraken voorzien voor 2024. Het kabinet koos in overleg met woningcorporaties echter om deze huurverlaging te vervroegen.

In deze videoboodschap gaat minister Hugo de Jonge in op de huurverlaging.

Lees meer over de huurverlaging op onze dossierpagina Passende huur.

Eerste inventarisatie projecten voor de Startbouwimpuls (Sbi)

Om stilstand van de bouw door veranderde economische omstandigheden te voorkomen, heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een aantal maatregelen genomen. Eén hiervan is de Startbouwimpuls (Sbi): een subsidie van minimaal 250 miljoen om stagnerende woningbouwprojecten vlot te trekken.

Op 20 en 22 juni jl. organiseerde het Ministerie van BZK een webinar over de doelstelling, randvoorwaarden en beoordelingscriteria van de Startbouwimpuls. In juli vindt een eerste inventarisatie plaats van projecten die voor deze subsidie in aanmerking komen. Werk je bij een gemeente en heb je een project op het oog waarvan je verwacht dat deze aan de criteria voldoet? Stuur dan uiterlijk 21 juli een mail sbi@minbzk.nl

Via deze link vind je meer informatie over de Startbouwimpuls.

Wet goed verhuurderschap per 1 juli van kracht

Per 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag, zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg tegen te gaan. Met een verhuurvergunning kunnen aanvullende eisen aan verhuurders worden gesteld zoals eerlijke huurprijzen en tijdig onderhoud van de woonruimte.

Ook zijn er specifieke regels in de wet opgenomen waardoor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt verbeterd. Bovendien moet iedere gemeente vanaf 1 januari 2024 een meldpunt hebben voor klachten over ongewenst verhuurgedrag. De gemeente kan naar aanleiding van een melding vervolgens zelf tot handhaving overgaan dan wel hulp bieden bij het vinden van de juiste instantie waar de huurder verder geholpen kan worden.

Benieuwd naar wat de Wet goed verhuurderschap nog meer mogelijk maakt? Lees dan verder op onze website.

Opening aanvraagloket regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders

Voor grote gezinnen vergunninghouders is het lastig om woningen te vinden, omdat reguliere gezinswoningen vaak te weinig ruimte hebben. Om gemeenten te helpen bij het huisvesten van grote gezinnen van vergunninghouders, stelt het kabinet voor 2023 een financiële regeling van maximaal 3,5 miljoen euro beschikbaar. Het aanvraagloket opent op maandag 3 juli vanaf 12.00 uur. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Kijk voor meer informatie en het indienen van een aanvraag op de website van de RVO.

Snel woningen realiseren? Maak gebruik van flexwoningen uit de RVB-bestelling

De maatschappelijke opgave om huisvesting te realiseren is onveranderd groot. De snelste manier om dat te doen is door middel van flexwoningen. Ben je werkzaam bij een gemeente of woningcorporatie en wil je dit jaar nog nieuwe huisvesting realiseren voor woningzoekenden? Overweeg dan gebruik te maken van de 2000 flexwoningen die het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangeschaft. Er zijn nog steeds woningen beschikbaar én ze worden nog dit jaar geleverd. De woningen zijn verdeeld appartementencomplexen van 48 woningen. Interesse? Neem voor meer informatie contact op via dit contactformulier.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Volkshuisvestingnederland.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. Je vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Volkshuisvesting Nederland is ook te volgen via LinkedInTwitter en meerdere nieuwsbrieven.