Huurverlaging voor de laagste inkomens

Huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning krijgen uiterlijk per 1 juli 2023 een huurverlaging. Vanaf die datum gaat voor circa 510.000 huurders de nieuwe, lagere huurprijs gelden van € 575,03 per maand. 

Deze huurverlaging was in de Nationale prestatieafspraken voorzien voor 2024. Het kabinet koos in overleg met woningcorporaties echter om deze huurverlaging te vervroegen. Hiermee verlagen woningcorporaties op uiterlijk 1 juli 2023 hogere huren naar €575,03 per maand. De verlaging geldt voor huishoudens die een sociale zelfstandige huurwoning wonen en niet meer verdienen dan 120% van het minimuminkomen conform de Wet op de huurtoeslag.

Voor het opstellen van inkomenscategorieën door de Belastingdienst voor het uitvoeren van de huurverlaging, is een wettelijke grondslag nodig. Het wetvoorstel daarvoor is op 20 december 2022 bij de Tweede Kamer ingediend. Het kabinet hoopt de wet vóór 1 maart 2023 te publiceren in het Staatsblad zodat de wet per 1 maart 2023 in werking treedt. 

Webportal voor woningcorporaties opent op 1 februari

Vanaf 1 februari 2023 is het mogelijk om via het webportaal voor de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging een account aan te vragen bij de Belastingdienst. Hiermee kunnen vervolgens ook inkomenscategorieën opgevraagd worden voor de huurverlaging (vanaf 1 maart 2023). Het account wat aangevraagd wordt, kan ook gebruikt worden voor het opvragen van de inkomenscategorieën voor de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging. Het ministerie van BZK verwacht woningcorporaties vóór 1 februari 2023 te kunnen informeren over de uitvoering en de verschillende stappen.

Huurverlaging voorstellen: uiterlijk 31 mei

Het uitwisselen van inkomenscategorieën kan pas beginnen als de wettelijke grondslag er is. De voorziene datum van 1 maart 2023 is onder voorbehoud van instemming van de Eerste en Tweede Kamer. Het wetvoorstel is erop gericht dat woningcorporaties uiterlijk vóór 1 juni huurders een huurverlagingsvoorstel doen. De huurverlaging gaat dan uiterlijk 1 juli 2023 in. Anders dan bij reguliere jaarlijkse huurverhogingsvoorstellen zit er minimaal 1 maand tussen indiening van het huurverlagingsvoorstel en de ingangsdatum ervan. 

Als in januari of februari blijkt dat het rond hebben van de wettelijke grondslag op 1 maart 2023 niet haalbaar is, zal het ministerie van BZK in overleg met de Belastingdienst een nieuwe planning maken en die communiceren. 

Inkomensgrenzen huurverlaging voor lage inkomens 2023

Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): €23.250
Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €24.600
Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): €30.270*
Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €32.730*

*) Inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee bij meerpersoons(ouderen)huishoudens.